Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1961 4
1962 1
1963 2
1964 1
1965 3
1966 3
1968 1
1969 2
1970 1
1971 3
1974 5
1975 6
1976 2
1977 2
1978 1
1980 5
1981 2
1982 3
1983 3
1984 2
1985 6
1986 4
1987 3
1988 2
1989 1
1990 1
1991 5
1992 2
1993 5
1994 3
1995 6
1996 4
1997 10
1998 3
1999 8
2000 3
2001 5
2002 4
2003 3
2004 7
2005 4
2006 5
2007 6
2008 8
2009 6
2010 6
2011 11
2012 10
2013 7
2014 6
2015 3
2016 11
2017 5
2018 6
2019 13
2020 6
2021 16
2022 7
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

260 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Gamma-Ray Observation of the Cygnus Region in the 100-TeV Energy Region.
Amenomori M, Bao YW, Bi XJ, Chen D, Chen TL, Chen WY, Chen X, Chen Y, Cirennima, Cui SW, Danzengluobu, Ding LK, Fang JH, Fang K, Feng CF, Feng Z, Feng ZY, Gao Q, Gomi A, Gou QB, Guo YQ, Guo YY, He HH, He ZT, Hibino K, Hotta N, Hu H, Hu HB, Huang J, Jia HY, Jiang L, Jiang P, Jin HB, Kasahara K, Katayose Y, Kato C, Kato S, Kawata K, Kozai M, Kurashige D, Labaciren, Le GM, Li AF, Li HJ, Li WJ, Li Y, Lin YH, Liu B, Liu C, Liu JS, Liu LY, Liu MY, Liu W, Liu XL, Lou YQ, Lu H, Meng XR, Munakata K, Nakada H, Nakamura Y, Nakazawa Y, Nanjo H, Ning CC, Nishizawa M, Ohnishi M, Ohura T, Okukawa S, Ozawa S, Qian L, Qian X, Qian XL, Qu XB, Saito T, Sakata M, Sako T, Sako TK, Shao J, Shibata M, Shiomi A, Sugimoto H, Takano W, Takita M, Tan YH, Tateyama N, Torii S, Tsuchiya H, Udo S, Wang H, Wang YP, Wangdui, Wu HR, Wu Q, Xu JL, Xue L, Yamamoto Y, Yang Z, Yao YQ, Yin J, Yokoe Y, Yu NP, Yuan AF, Zhai LM, Zhang CP, Zhang HM, Zhang JL, Zhang X, Zhang XY, Zhang Y, Zhang Y, Zhang Y, Zhao SP, Zhaxisangzhu, Zhou XX; Tibet <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mrow><mi>AS</mi></mrow><mrow><mi>γ</mi></mrow></msub></mrow></math> Collaboration. Amenomori M, et al. Among authors: munakata k. Phys Rev Lett. 2021 Jul 16;127(3):031102. doi: 10.1103/PhysRevLett.127.031102. Phys Rev Lett. 2021. PMID: 34328784
[Analysis of 16 Cases of Primary Duodenal Carcinoma in Our Hospital].
Takiuchi D, Morimoto O, Hama N, Ohashi H, Shimaoka T, Harada S, Eguchi S, Hokkoku D, Wada R, Ikeshima R, Munakata K, Wada N, Akamaru Y, Ota H, Shibata K. Takiuchi D, et al. Among authors: munakata k. Gan To Kagaku Ryoho. 2021 Feb;48(2):251-253. Gan To Kagaku Ryoho. 2021. PMID: 33597372 Japanese.
First Detection of Photons with Energy beyond 100 TeV from an Astrophysical Source.
Amenomori M, Bao YW, Bi XJ, Chen D, Chen TL, Chen WY, Chen X, Chen Y, Cirennima, Cui SW, Danzengluobu, Ding LK, Fang JH, Fang K, Feng CF, Feng Z, Feng ZY, Gao Q, Gou QB, Guo YQ, He HH, He ZT, Hibino K, Hotta N, Hu H, Hu HB, Huang J, Jia HY, Jiang L, Jin HB, Kajino F, Kasahara K, Katayose Y, Kato C, Kato S, Kawata K, Kozai M, Labaciren, Le GM, Li AF, Li HJ, Li WJ, Lin YH, Liu B, Liu C, Liu JS, Liu MY, Lou YQ, Lu H, Meng XR, Mitsui H, Munakata K, Nakamura Y, Nanjo H, Nishizawa M, Ohnishi M, Ohta I, Ozawa S, Qian XL, Qu XB, Saito T, Sakata M, Sako TK, Sengoku Y, Shao J, Shibata M, Shiomi A, Sugimoto H, Takita M, Tan YH, Tateyama N, Torii S, Tsuchiya H, Udo S, Wang H, Wu HR, Xue L, Yagisawa K, Yamamoto Y, Yang Z, Yuan AF, Zhai LM, Zhang HM, Zhang JL, Zhang X, Zhang XY, Zhang Y, Zhang Y, Zhang Y, Zhaxisangzhu, Zhou XX; Tibet <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mi>AS</mi><mi>γ</mi></math> Collaboration. Amenomori M, et al. Among authors: munakata k. Phys Rev Lett. 2019 Aug 2;123(5):051101. doi: 10.1103/PhysRevLett.123.051101. Phys Rev Lett. 2019. PMID: 31491288
Nitrogen reduction by the Fe sites of synthetic [Mo3S4Fe] cubes.
Ohki Y, Munakata K, Matsuoka Y, Hara R, Kachi M, Uchida K, Tada M, Cramer RE, Sameera WMC, Takayama T, Sakai Y, Kuriyama S, Nishibayashi Y, Tanifuji K. Ohki Y, et al. Among authors: munakata k. Nature. 2022 Jul;607(7917):86-90. doi: 10.1038/s41586-022-04848-1. Epub 2022 Jul 6. Nature. 2022. PMID: 35794270
260 results