Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1989 1
1998 1
2000 1
2006 1
2007 1
2008 2
2009 1
2010 5
2011 1
2012 4
2013 2
2014 4
2015 5
2016 7
2017 6
2018 3
2019 2
2020 5
2021 6
2022 2
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

55 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Primary radical ion pairs in photosystem II core complexes.
Nadtochenko VA, Shelaev IV, Mamedov MD, Shkuropatov AY, Semenov AY, Shuvalov VA. Nadtochenko VA, et al. Biochemistry (Mosc). 2014 Mar;79(3):197-204. doi: 10.1134/S0006297914030043. Biochemistry (Mosc). 2014. PMID: 24821445 Free article. Review.
Comparative Femtosecond Spectroscopy of Primary Photoreactions of Exiguobacterium sibiricum Rhodopsin and Halobacterium salinarum Bacteriorhodopsin.
Smitienko OA, Feldman TB, Petrovskaya LE, Nekrasova OV, Yakovleva MA, Shelaev IV, Gostev FE, Cherepanov DA, Kolchugina IB, Dolgikh DA, Nadtochenko VA, Kirpichnikov MP, Ostrovsky MA. Smitienko OA, et al. Among authors: nadtochenko va. J Phys Chem B. 2021 Feb 4;125(4):995-1008. doi: 10.1021/acs.jpcb.0c07763. Epub 2021 Jan 21. J Phys Chem B. 2021. PMID: 33475375
Role of hydrogen bond alternation and charge transfer states in photoactivation of the Orange Carotenoid Protein.
Yaroshevich IA, Maksimov EG, Sluchanko NN, Zlenko DV, Stepanov AV, Slutskaya EA, Slonimskiy YB, Botnarevskii VS, Remeeva A, Gushchin I, Kovalev K, Gordeliy VI, Shelaev IV, Gostev FE, Khakhulin D, Poddubnyy VV, Gostev TS, Cherepanov DA, Polívka T, Kloz M, Friedrich T, Paschenko VZ, Nadtochenko VA, Rubin AB, Kirpichnikov MP. Yaroshevich IA, et al. Among authors: nadtochenko va. Commun Biol. 2021 May 10;4(1):539. doi: 10.1038/s42003-021-02022-3. Commun Biol. 2021. PMID: 33972665 Free PMC article.
Intramolecular photo-driven charge transfer in a series of pyridyl substituted phenyloxazoles. Structural relaxation in meta-substituted ethylpyridinium derivative of phenyloxazole.
Volchkov VV, Khimich MN, Rusalov MV, Gostev FE, Shelaev IV, Nadtochenko VA, Kuzmin VA, Kostyukov AA, Egorov AE, Melnikov MY. Volchkov VV, et al. Among authors: nadtochenko va. Photochem Photobiol Sci. 2021 Nov;20(11):1419-1428. doi: 10.1007/s43630-021-00103-0. Epub 2021 Sep 29. Photochem Photobiol Sci. 2021. PMID: 34585368
55 results