Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2020 1
2021 2
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

3 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Did you mean navashin s[au] (228 results)?
Frequency spectrum of rare and clinically relevant markers in multiethnic Indian populations (ClinIndb): A resource for genomic medicine in India.
Narang A, Uppilli B, Vivekanand A, Naushin S, Yadav A, Singhal K, Shamim U, Sharma P, Zahra S, Mathur A, Seth M, Parveen S, Vats A, Hillman S, Dolma P, Varma B, Jain V; TRISUTRA Ayurgenomics Consortium, Prasher B, Sengupta S, Mukerji M, Faruq M. Narang A, et al. Among authors: naushin s. Hum Mutat. 2020 Nov;41(11):1833-1847. doi: 10.1002/humu.24102. Epub 2020 Sep 9. Hum Mutat. 2020. PMID: 32906206
High throughput detection and genetic epidemiology of SARS-CoV-2 using COVIDSeq next-generation sequencing.
Bhoyar RC, Jain A, Sehgal P, Divakar MK, Sharma D, Imran M, Jolly B, Ranjan G, Rophina M, Sharma S, Siwach S, Pandhare K, Sahoo S, Sahoo M, Nayak A, Mohanty JN, Das J, Bhandari S, Mathur SK, Kumar A, Sahlot R, Rojarani P, Lakshmi JV, Surekha A, Sekhar PC, Mahajan S, Masih S, Singh P, Kumar V, Jose B, Mahajan V, Gupta V, Gupta R, Arumugam P, Singh A, Nandy A, P V R, Jha RM, Kumari A, Gandotra S, Rao V, Faruq M, Kumar S, Reshma G B, Varma G N, Roy SS, Sengupta A, Chattopadhyay S, Singhal K, Pradhan S, Jha D, Naushin S, Wadhwa S, Tyagi N, Poojary M, Scaria V, Sivasubbu S. Bhoyar RC, et al. Among authors: naushin s. PLoS One. 2021 Feb 17;16(2):e0247115. doi: 10.1371/journal.pone.0247115. eCollection 2021. PLoS One. 2021. PMID: 33596239 Free PMC article.
Insights from a Pan India Sero-Epidemiological survey (Phenome-India Cohort) for SARS-CoV2.
Naushin S, Sardana V, Ujjainiya R, Bhatheja N, Kutum R, Bhaskar AK, Pradhan S, Prakash S, Khan R, Rawat BS, Tallapaka KB, Anumalla M, Chandak GR, Lahiri A, Kar S, Mulay SR, Mugale MN, Srivastava M, Khan S, Srivastava A, Tomar B, Veerapandian M, Venkatachalam G, Vijayakumar SR, Agarwal A, Gupta D, Halami PM, Peddha MS, Sundaram GM, Veeranna RP, Pal A, Agarwal VK, Maurya AK, Singh RK, Raman AK, Anandasadagopan SK, Karuppanan P, Venkatesan S, Sardana HK, Kothari A, Jain R, Thakur A, Parihar DS, Saifi A, Kaur J, Kumar V, Mishra A, Gogeri I, Rayasam G, Singh P, Chakraborty R, Chaturvedi G, Karunakar P, Yadav R, Singhmar S, Singh D, Sarkar S, Bhattacharya P, Acharya S, Singh V, Verma S, Soni D, Seth S, Vashisht S, Thakran S, Fatima F, Singh AP, Sharma A, Sharma B, Subramanian M, Padwad YS, Hallan V, Patial V, Singh D, Tripude NV, Chakrabarti P, Maity SK, Ganguly D, Sarkar J, Ramakrishna S, Kumar BN, Kumar KA, Gandhi SG, Jamwal PS, Chouhan R, Jamwal VL, Kapoor N, Ghosh D, Thakkar G, Subudhi U, Sen P, Chaudhury SR, Kumar R, Gupta P, Tuli A, Sharma D, Ringe RP, D A, Kulkarni M, Shanmugam D, Dharne MS, Dastager SG, Joshi R, Patil AP, Mahajan SN, Khan AH, Wagh V, Yadav RK, Khilari A, Bhadange M, Chaurasiya AH, Kulsange SE, Khairnar K, Paranjape S, Kalita J, Sastry NG, Phukan T, Manna P, Romi W, Bharali P, Ozah D, Sahu RK, Babu EV, Sukumaran R, Nair AR, Valappil PK, Puthiyamadam A, Velayudhanpillai A, Chodankar K, Damare S, Madhavi Y, Aggarwal VV, Dahiya S, Agrawal A, Dash D, Sengupta S. Naushin S, et al. Elife. 2021 Apr 20;10:e66537. doi: 10.7554/eLife.66537. Elife. 2021. PMID: 33876727 Free PMC article.