Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2020 2
2021 3
2022 1
2023 1

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

5 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Did you mean nekhaeva e[au] (8 results)?
Gender Characteristics of the Novel Coronavirus Infection (COVID-19) in Middle-Aged Adults.
Nekaeva ES, Bolshakova AE, Malysheva ES, Galova EA, Makarova EV, Nekrasova TA, Polyakova IV, Bedretdinova ZS, Belikina DV, Lavrenyuk AA, Fomin IV. Nekaeva ES, et al. Sovrem Tekhnologii Med. 2021;13(4):16-24. doi: 10.17691/stm2021.13.4.02. Epub 2021 Aug 28. Sovrem Tekhnologii Med. 2021. PMID: 34603760 Free PMC article. Clinical Trial.
[ACTIV SARS-CoV-2 registry (Analysis of Chronic Non-infectious Diseases Dynamics After COVID-19 Infection in Adult Patients). Assessment of impact of combined original comorbid diseases in patients with COVID-19 on the prognosis].
Arutyunov GP, Tarlovskaya EI, Arutyunov AG, Belenkov YN, Konradi AO, Lopatin YM, Rebrov AP, Tereshchenko SN, Chesnikova AI, Hayrapetyan HG, Babin AP, Bakulin IG, Bakulina NV, Balykova LA, Blagonravova AS, Boldina MV, Vaisberg AR, Galyavich AS, Gomonova VV, Grigorieva NY, Gubareva IV, Demko IV, Evzerikhina AV, Zharkov AV, Kamilova UK, Kim ZF, Kuznetsova TY, Lareva NV, Makarova EV, Malchikova SV, Nedogoda SV, Petrova MM, Pochinka IG, Protasov KV, Protsenko DN, Ruzanau DY, Sayganov SA, Sarybaev AS, Selezneva NM, Sugraliev AB, Fomin IV, Khlynova OV, Chizhova OY, Shaposhnik II, Sh'ukarev DA, Abdrahmanova АK, Avetisian SA, Avoyan HG, Azarian KK, Aimakhanova GT, Ayipova DA, Akunov AC, Alieva MK, Aparkina AV, Aruslanova OR, Ashina EY, Badina OY, Barisheva OY, Batchayeva AS, Bitieva AM, Bikhteyev IU, Borodulina NA, Bragin MV, Budu AM, Bykova GM, Vagapova KR, Varlamova DD, Vezikova NN, Verbitskaya EA, Vilkova OE, Vinnikova EA, Vustina VV, Galova EA, Genkel VV, Gorshenina EI, Gostishev RV, Grigorieva EV, Gubareva EY, Dabylova GM, Demchenko AI, Dolgikh OY, Duyshobayev MY, Evdokimov DS, Egorova KE, Ermilova AN, Zheldybayeva AE, Zarechnova NV, Zimina YD, Ivanova SY, Ivanchenko EY, Ilina MV, Kaz… See abstract for full author list ➔ Arutyunov GP, et al. Among authors: nekaeva es. Ter Arkh. 2022 Jan 15;94(1):32-47. doi: 10.26442/00403660.2022.01.201320. Ter Arkh. 2022. PMID: 36286918 Russian.
[The impact of BMI on the course of the acute SARS-COV-2 infection and the risks that emerge during the first year after the hospital discharge. Subanalysis evidence of the AKTIV and AKTIV 2 registries].
Arutyunov AG, Tarlovskaya EI, Galstyan GR, Batluk TI, Bashkinov RA, Arutyunov GG, Belenkov YN, Konradi AO, Lopatin YM, Rebrov AP, Tereshchenko SN, Chesnikova AI, Hayrapetyan HG, Babin AP, Bakulin IG, Bakulina NV, Balykova LA, Blagonravova AS, Boldina MV, Butomo MI, Vaisberg AR, Galyavich AS, Gomonova VV, Grigoryeva NY, Gubareva IV, Demko IV, Evzerikhina AV, Zharkov AV, Zateishchikova AA, Kamilova UK, Kim ZF, Kuznetsova TY, Kulikov AN, Lareva NAV, Makarova EV, Malchikova SV, Nedogoda SV, Petrova MM, Pochinka IG, Protasov KV, Protsenko DN, Ruzanov DY, Saiganov SA, Sarybaev AS, Selezneva NM, Sugraliev AB, Fomin IV, Khlynova OV, Chizhova OY, Shaposhnik II, Schukarev DA, Abdrakhmanova AK, Avetisyan SA, Avoyan HG, Azaryan KK, Aimakhanova GT, Ayypova DA, Akunov AC, Alieva MK, Almukhambedova AR, Aparkina AV, Aruslanova OR, Ashina EY, Badina ONY, Barysheva OY, Batchaeva AS, Bitieva AM, Bikhteev IU, Borodulina NA, Bragin MV, Brazhnik VA, Budu AM, Bykova GA, Vagapova KR, Varlamova DD, Vezikova NN, Verbitskaya EA, Vilkova OE, Vinnikova EA, Vustina VV, Galova EA, Genkel VV, Giller DB, Gorshenina EI, Grigoryeva EV, Gubareva EY, Dabylova GM, Demchenko AI, Dolgikh OY, Duishobaev MY, Evdokimov DS,… See abstract for full author list ➔ Arutyunov AG, et al. Among authors: nekaeva es. Probl Endokrinol (Mosk). 2023 Jan 24;68(6):89-109. doi: 10.14341/probl13165. Probl Endokrinol (Mosk). 2023. PMID: 36689715 Free PMC article. Russian.