Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1962 1
1965 1
1966 1
1967 2
1969 1
1970 2
1971 1
1972 1
1976 1
1978 1
1979 1
1980 2
1981 1
1985 1
1987 1
1988 1
1991 4
1992 3
1993 2
1994 2
1995 3
1996 2
1997 3
1998 1
1999 1
2000 2
2001 3
2002 4
2003 3
2004 4
2005 4
2006 6
2007 3
2008 9
2009 12
2010 6
2011 12
2012 7
2013 14
2014 17
2015 19
2016 19
2017 29
2018 19
2019 35
2020 26
2021 24
2022 25
2023 4
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

322 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Urinary Protein and Peptide Markers in Chronic Kidney Disease.
Chebotareva N, Vinogradov A, McDonnell V, Zakharova NV, Indeykina MI, Moiseev S, Nikolaev EN, Kononikhin AS. Chebotareva N, et al. Among authors: nikolaev en. Int J Mol Sci. 2021 Nov 9;22(22):12123. doi: 10.3390/ijms222212123. Int J Mol Sci. 2021. PMID: 34830001 Free PMC article. Review.
Hydrogen/deuterium exchange in mass spectrometry.
Kostyukevich Y, Acter T, Zherebker A, Ahmed A, Kim S, Nikolaev E. Kostyukevich Y, et al. Among authors: nikolaev e. Mass Spectrom Rev. 2018 Nov;37(6):811-853. doi: 10.1002/mas.21565. Epub 2018 Mar 30. Mass Spectrom Rev. 2018. PMID: 29603316 Review.
Peroxide-Induced Damage to Plasminogen Molecules.
Vasilyeva AD, Ivanov VS, Yurina LV, Indeykina MI, Bugrova AE, Kononikhin AS, Nikolaev EN, Rosenfeld MA. Vasilyeva AD, et al. Among authors: nikolaev en. Dokl Biochem Biophys. 2021 Nov;501(1):419-423. doi: 10.1134/S1607672921060053. Epub 2021 Dec 29. Dokl Biochem Biophys. 2021. PMID: 34966964
Multi-electrode Harmonized Kingdon Traps.
Nikolaev E, Sudakov M, Vladimirov G, Velásquez-García LF, Borisovets P, Fursova A. Nikolaev E, et al. J Am Soc Mass Spectrom. 2018 Nov;29(11):2173-2181. doi: 10.1007/s13361-018-2032-9. Epub 2018 Aug 1. J Am Soc Mass Spectrom. 2018. PMID: 30069642
Proteomic Markers and Early Prediction of Alzheimer's Disease.
Zakharova NV, Bugrova AE, Indeykina MI, Fedorova YB, Kolykhalov IV, Gavrilova SI, Nikolaev EN, Kononikhin AS. Zakharova NV, et al. Among authors: nikolaev en. Biochemistry (Mosc). 2022 Aug;87(8):762-776. doi: 10.1134/S0006297922080089. Biochemistry (Mosc). 2022. PMID: 36171657 Review.
Hypochlorite-Induced Oxidative Modification of Fibrinogen.
Yurina LV, Vasilyeva AD, Bugrova AE, Indeykina MI, Kononikhin AS, Nikolaev EN, Rosenfeld MA. Yurina LV, et al. Among authors: nikolaev en. Dokl Biochem Biophys. 2019 May;484(1):37-41. doi: 10.1134/S1607672919010101. Epub 2019 Apr 22. Dokl Biochem Biophys. 2019. PMID: 31012009
Peroxide-Induced Oxidative Modification of Hemoglobin.
Vasilyeva AD, Yurina LV, Bugrova AE, Indeykina MI, Azarova DY, Bychkova AV, Akzhigitova KI, Kononikhin AS, Nikolaev EN, Rosenfeld MA. Vasilyeva AD, et al. Among authors: nikolaev en. Dokl Biochem Biophys. 2019 May;486(1):197-200. doi: 10.1134/S1607672919030116. Epub 2019 Jul 31. Dokl Biochem Biophys. 2019. PMID: 31367820
Amine additives for improved in-ESI H/D exchange.
Osipenko S, Nikolaev E, Kostyukevich Y. Osipenko S, et al. Among authors: nikolaev e. Analyst. 2022 Jul 12;147(14):3180-3185. doi: 10.1039/d2an00081d. Analyst. 2022. PMID: 35713507
Gausemycins A,B: Cyclic Lipoglycopeptides from Streptomyces sp.*.
Tyurin AP, Alferova VA, Paramonov AS, Shuvalov MV, Kudryakova GK, Rogozhin EA, Zherebker AY, Brylev VA, Chistov AA, Baranova AA, Biryukov MV, Ivanov IA, Prokhorenko IA, Grammatikova NE, Kravchenko TV, Isakova EB, Mirchink EP, Gladkikh EG, Svirshchevskaya EV, Mardanov AV, Beletsky AV, Kocharovskaya MV, Kulyaeva VV, Shashkov AS, Tsvetkov DE, Nifantiev NE, Apt AS, Majorov KB, Efimova SS, Ravin NV, Nikolaev EN, Ostroumova OS, Katrukha GS, Lapchinskaya OA, Dontsova OA, Terekhov SS, Osterman IA, Shenkarev ZO, Korshun VA. Tyurin AP, et al. Among authors: nikolaev en. Angew Chem Int Ed Engl. 2021 Aug 16;60(34):18694-18703. doi: 10.1002/anie.202104528. Epub 2021 Jun 22. Angew Chem Int Ed Engl. 2021. PMID: 34009717
322 results