Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2005 3
2007 2
2008 1
2009 1
2010 2
2011 3
2012 3
2013 4
2014 7
2015 8
2016 6
2017 4
2018 4
2019 2
2020 5
2021 5
2022 5
2023 5

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

61 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Semisynthetic Amides of Polyene Antibiotic Natamycin.
Tevyashova AN, Efimova SS, Alexandrov AI, Ghazy ESMO, Bychkova EN, Solovieva SE, Zatonsky GB, Grammatikova NE, Dezhenkova LG, Pereverzeva ER, Isakova EB, Ostroumova OS, Omelchuk OA, Muravieva VV, Krotova MM, Priputnevich TV, Shchekotikhin AE. Tevyashova AN, et al. Among authors: ostroumova os. ACS Infect Dis. 2023 Jan 13;9(1):42-55. doi: 10.1021/acsinfecdis.2c00237. Epub 2022 Dec 23. ACS Infect Dis. 2023. PMID: 36563312
Gausemycins A,B: Cyclic Lipoglycopeptides from Streptomyces sp.*.
Tyurin AP, Alferova VA, Paramonov AS, Shuvalov MV, Kudryakova GK, Rogozhin EA, Zherebker AY, Brylev VA, Chistov AA, Baranova AA, Biryukov MV, Ivanov IA, Prokhorenko IA, Grammatikova NE, Kravchenko TV, Isakova EB, Mirchink EP, Gladkikh EG, Svirshchevskaya EV, Mardanov AV, Beletsky AV, Kocharovskaya MV, Kulyaeva VV, Shashkov AS, Tsvetkov DE, Nifantiev NE, Apt AS, Majorov KB, Efimova SS, Ravin NV, Nikolaev EN, Ostroumova OS, Katrukha GS, Lapchinskaya OA, Dontsova OA, Terekhov SS, Osterman IA, Shenkarev ZO, Korshun VA. Tyurin AP, et al. Among authors: ostroumova os. Angew Chem Int Ed Engl. 2021 Aug 16;60(34):18694-18703. doi: 10.1002/anie.202104528. Epub 2021 Jun 22. Angew Chem Int Ed Engl. 2021. PMID: 34009717
61 results