Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2017 1
2020 1
2021 1
2024 0

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

3 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia.
Logunov DY, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, Tukhvatulin AI, Zubkova OV, Dzharullaeva AS, Kovyrshina AV, Lubenets NL, Grousova DM, Erokhova AS, Botikov AG, Izhaeva FM, Popova O, Ozharovskaya TA, Esmagambetov IB, Favorskaya IA, Zrelkin DI, Voronina DV, Shcherbinin DN, Semikhin AS, Simakova YV, Tokarskaya EA, Egorova DA, Shmarov MM, Nikitenko NA, Gushchin VA, Smolyarchuk EA, Zyryanov SK, Borisevich SV, Naroditsky BS, Gintsburg AL; Gam-COVID-Vac Vaccine Trial Group. Logunov DY, et al. Among authors: ozharovskaya ta. Lancet. 2021 Feb 20;397(10275):671-681. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00234-8. Epub 2021 Feb 2. Lancet. 2021. PMID: 33545094 Free PMC article. Clinical Trial.
Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia.
Logunov DY, Dolzhikova IV, Zubkova OV, Tukhvatullin AI, Shcheblyakov DV, Dzharullaeva AS, Grousova DM, Erokhova AS, Kovyrshina AV, Botikov AG, Izhaeva FM, Popova O, Ozharovskaya TA, Esmagambetov IB, Favorskaya IA, Zrelkin DI, Voronina DV, Shcherbinin DN, Semikhin AS, Simakova YV, Tokarskaya EA, Lubenets NL, Egorova DA, Shmarov MM, Nikitenko NA, Morozova LF, Smolyarchuk EA, Kryukov EV, Babira VF, Borisevich SV, Naroditsky BS, Gintsburg AL. Logunov DY, et al. Among authors: ozharovskaya ta. Lancet. 2020 Sep 26;396(10255):887-897. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31866-3. Epub 2020 Sep 4. Lancet. 2020. PMID: 32896291 Free PMC article. Clinical Trial.
Safety and immunogenicity of GamEvac-Combi, a heterologous VSV- and Ad5-vectored Ebola vaccine: An open phase I/II trial in healthy adults in Russia.
Dolzhikova IV, Zubkova OV, Tukhvatulin AI, Dzharullaeva AS, Tukhvatulina NM, Shcheblyakov DV, Shmarov MM, Tokarskaya EA, Simakova YV, Egorova DA, Scherbinin DN, Tutykhina IL, Lysenko AA, Kostarnoy AV, Gancheva PG, Ozharovskaya TA, Belugin BV, Kolobukhina LV, Pantyukhov VB, Syromyatnikova SI, Shatokhina IV, Sizikova TV, Rumyantseva IG, Andrus AF, Boyarskaya NV, Voytyuk AN, Babira VF, Volchikhina SV, Kutaev DA, Bel'skih AN, Zhdanov KV, Zakharenko SM, Borisevich SV, Logunov DY, Naroditsky BS, Gintsburg AL. Dolzhikova IV, et al. Among authors: ozharovskaya ta. Hum Vaccin Immunother. 2017 Mar 4;13(3):613-620. doi: 10.1080/21645515.2016.1238535. Epub 2017 Feb 2. Hum Vaccin Immunother. 2017. PMID: 28152326 Free PMC article. Clinical Trial.