Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2021 6
2022 8
2023 1
2024 1

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

16 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Did you mean pochtovyy aa[au] (3 results)?
Microbiological Characteristics of Some Stations of Moscow Subway.
Pochtovyi AA, Vasina DV, Verdiev BI, Shchetinin AM, Yuzhakov AG, Ovchinnikov RS, Tkachuk AP, Gushchin VA, Gintsburg AL. Pochtovyi AA, et al. Biology (Basel). 2022 Jan 21;11(2):170. doi: 10.3390/biology11020170. Biology (Basel). 2022. PMID: 35205037 Free PMC article.
Sputnik V Effectiveness against Hospitalization with COVID-19 during Omicron Dominance.
Shkoda AS, Gushchin VA, Ogarkova DA, Stavitskaya SV, Orlova OE, Kuznetsova NA, Keruntu EN, Pochtovyi AA, Pukhov AV, Kleymenov DA, Krzhanovsky VG, Vasina DV, Shkuratova NV, Shidlovskaya EV, Gorbunov AL, Kustova DD, Mazurina EA, Kozlova SR, Soboleva AV, Grigoriev IV, Pankratyeva LL, Odintsova AS, Belyaeva ED, Bessonova AA, Vasilchenko LA, Lupu IP, Adgamov RR, Tkachuk AP, Tokarskaya EA, Logunov DY, Gintsburg AL. Shkoda AS, et al. Among authors: pochtovyi aa. Vaccines (Basel). 2022 Jun 13;10(6):938. doi: 10.3390/vaccines10060938. Vaccines (Basel). 2022. PMID: 35746546 Free PMC article.
The rise and spread of the SARS-CoV-2 AY.122 lineage in Russia.
Klink GV, Safina KR, Nabieva E, Shvyrev N, Garushyants S, Alekseeva E, Komissarov AB, Danilenko DM, Pochtovyi AA, Divisenko EV, Vasilchenko LA, Shidlovskaya EV, Kuznetsova NA; Coronavirus Russian Genetics Initiative (CoRGI) Consortium; Speranskaya AS, Samoilov AE, Neverov AD, Popova AV, Fedonin GG; CRIE Consortium; Akimkin VG, Lioznov D, Gushchin VA, Shchur V, Bazykin GA. Klink GV, et al. Among authors: pochtovyi aa. Virus Evol. 2022 Mar 5;8(1):veac017. doi: 10.1093/ve/veac017. eCollection 2022. Virus Evol. 2022. PMID: 35371558 Free PMC article.
In Vitro Efficacy of Antivirals and Monoclonal Antibodies against SARS-CoV-2 Omicron Lineages XBB.1.9.1, XBB.1.9.3, XBB.1.5, XBB.1.16, XBB.2.4, BQ.1.1.45, CH.1.1, and CL.1.
Pochtovyi AA, Kustova DD, Siniavin AE, Dolzhikova IV, Shidlovskaya EV, Shpakova OG, Vasilchenko LA, Glavatskaya AA, Kuznetsova NA, Iliukhina AA, Shelkov AY, Grinkevich OM, Komarov AG, Logunov DY, Gushchin VA, Gintsburg AL. Pochtovyi AA, et al. Vaccines (Basel). 2023 Sep 28;11(10):1533. doi: 10.3390/vaccines11101533. Vaccines (Basel). 2023. PMID: 37896937 Free PMC article.
The rise and spread of the SARS-CoV-2 AY.122 lineage in Russia.
Klink GV, Safina K, Nabieva E, Shvyrev N, Garushyants S, Alekseeva E, Komissarov AB, Danilenko DM, Pochtovyi AA, Divisenko EV, Vasilchenko LA, Shidlovskaya EV, Kuznetsova NA; Coronavirus Russian Genetics Initiative (CoRGI) Consortium; Samoilov AE, Neverov AD, Popova AV, Fedonin GG; CRIE Consortium; Akimkin VG, Lioznov D, Gushchin VA, Shchur V, Bazykin GA. Klink GV, et al. Among authors: pochtovyi aa. medRxiv [Preprint]. 2021 Dec 5:2021.12.02.21267168. doi: 10.1101/2021.12.02.21267168. medRxiv. 2021. PMID: 34909799 Free PMC article. Updated. Preprint.
Estimation of anti-orthopoxvirus immunity in Moscow residents and potential risks of spreading Monkeypox virus.
Gushchin VA, Ogarkova DA, Dolzhikova IV, Zubkova OV, Grigoriev IV, Pochtovyi AA, Iliukhina AA, Ozharovskaia TA, Kuznetsova NA, Kustova DD, Shelkov AY, Zrelkin DI, Odintsova AS, Grousova DM, Kan VY, Davtyan SA, Siniavin AE, Belyaeva ED, Botikov AG, Bessonova AA, Vasilchenko LA, Vasina DV, Kleymenov DA, Slutskiy EA, Tkachuk AP, Burgasova OA, Loginova SY, Rozhdestvensky EV, Shcheblyakov DV, Tsibin AN, Komarov AG, Zlobin VI, Borisevich SV, Naroditsky BS, Logunov DY, Gintsburg AL. Gushchin VA, et al. Among authors: pochtovyi aa. Front Immunol. 2022 Nov 16;13:1023164. doi: 10.3389/fimmu.2022.1023164. eCollection 2022. Front Immunol. 2022. PMID: 36466896 Free PMC article.
Dynamics of SARS-CoV-2 Major Genetic Lineages in Moscow in the Context of Vaccine Prophylaxis.
Gushchin VA, Pochtovyi AA, Kustova DD, Ogarkova DA, Tarnovetskii IY, Belyaeva ED, Divisenko EV, Vasilchenko LA, Shidlovskaya EV, Kuznetsova NA, Tkachuk AP, Slutskiy EA, Speshilov GI, Komarov AG, Tsibin AN, Zlobin VI, Logunov DY, Gintsburg AL. Gushchin VA, et al. Among authors: pochtovyi aa. Int J Mol Sci. 2022 Nov 24;23(23):14670. doi: 10.3390/ijms232314670. Int J Mol Sci. 2022. PMID: 36498998 Free PMC article.
A Deep Look Into COVID-19 Severity Through Dynamic Changes in Blood Cytokine Levels.
Kleymenov DA, Bykonia EN, Popova LI, Mazunina EP, Gushchin VA, Kolobukhina LV, Burgasova OA, Kruzhkova IS, Kuznetsova NA, Shidlovskaya EV, Divisenko EV, Pochtovyi AA, Bacalin VV, Smetanina SV, Tkachuk AP, Logunov DY, Gintsburg AL. Kleymenov DA, et al. Among authors: pochtovyi aa. Front Immunol. 2021 Nov 9;12:771609. doi: 10.3389/fimmu.2021.771609. eCollection 2021. Front Immunol. 2021. PMID: 34858428 Free PMC article.
Discovering the Potentials of Four Phage Endolysins to Combat Gram-Negative Infections.
Vasina DV, Antonova NP, Grigoriev IV, Yakimakha VS, Lendel AM, Nikiforova MA, Pochtovyi AA, Remizov TA, Usachev EV, Shevlyagina NV, Zhukhovitsky VG, Fursov MV, Potapov VD, Vorobev AM, Aleshkin AV, Laishevtsev AI, Makarov VV, Yudin SM, Tkachuk AP, Gushchin VA. Vasina DV, et al. Among authors: pochtovyi aa. Front Microbiol. 2021 Oct 13;12:748718. doi: 10.3389/fmicb.2021.748718. eCollection 2021. Front Microbiol. 2021. PMID: 34721353 Free PMC article.
16 results