Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1977 1
1985 1
1992 1
1993 2
1998 2
1999 1
2000 3
2002 1
2003 1
2005 1
2011 2
2013 3
2015 2
2019 2
2020 2
2021 2
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

28 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Derazantinib: an investigational drug for the treatment of cholangiocarcinoma.
Braun S, McSheehy P, Litherland K, McKernan P, Forster-Gross N, Bachmann F, El-Shemerly M, Dimova-Dobreva M, Polyakova I, Häckl M, Zhou P, Lane H, Kellenberger L, Engelhardt M. Braun S, et al. Among authors: polyakova i. Expert Opin Investig Drugs. 2021 Nov;30(11):1071-1080. doi: 10.1080/13543784.2021.1995355. Epub 2021 Nov 9. Expert Opin Investig Drugs. 2021. PMID: 34698609 Review.
Gender Characteristics of the Novel Coronavirus Infection (COVID-19) in Middle-Aged Adults.
Nekaeva ES, Bolshakova AE, Malysheva ES, Galova EA, Makarova EV, Nekrasova TA, Polyakova IV, Bedretdinova ZS, Belikina DV, Lavrenyuk AA, Fomin IV. Nekaeva ES, et al. Among authors: polyakova iv. Sovrem Tekhnologii Med. 2021;13(4):16-24. doi: 10.17691/stm2021.13.4.02. Epub 2021 Aug 28. Sovrem Tekhnologii Med. 2021. PMID: 34603760 Free PMC article. Clinical Trial.
Virus-induced permeability transition in mitochondria.
Zorova LD, Krasnikov BF, Kuzminova AE, Polyakova IA, Dobrov EN, Zorov DB. Zorova LD, et al. Among authors: polyakova ia. FEBS Lett. 2000 Jan 28;466(2-3):305-9. doi: 10.1016/s0014-5793(99)01709-3. FEBS Lett. 2000. PMID: 10682849 Free article.
Unihemispheric sleep deprivation in bottlenose dolphins.
Oleksenko AI, Mukhametov LM, Polyakova IG, Supin AY, Kovalzon VM. Oleksenko AI, et al. Among authors: polyakova ig. J Sleep Res. 1992 Mar;1(1):40-44. doi: 10.1111/j.1365-2869.1992.tb00007.x. J Sleep Res. 1992. PMID: 10607024 Free article.
Whole‑exome sequencing in Russian children with non‑type 1 diabetes mellitus reveals a wide spectrum of genetic variants in MODY‑related and unrelated genes.
Glotov OS, Serebryakova EA, Turkunova ME, Efimova OA, Glotov AS, Barbitoff YA, Nasykhova YA, Predeus AV, Polev DE, Fedyakov MA, Polyakova IV, Ivashchenko TE, Shved NY, Shabanova ES, Tiselko AV, Romanova OV, Sarana AM, Pendina AA, Scherbak SG, Musina EV, Petrovskaia-Kaminskaia AV, Lonishin LR, Ditkovskaya LV, Zhelenina LА, Tyrtova LV, Berseneva OS, Skitchenko RK, Suspitsin EN, Bashnina EB, Baranov VS. Glotov OS, et al. Among authors: polyakova iv. Mol Med Rep. 2019 Dec;20(6):4905-4914. doi: 10.3892/mmr.2019.10751. Epub 2019 Oct 16. Mol Med Rep. 2019. PMID: 31638168 Free PMC article.
28 results