Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1995 1
1997 1
2011 1
2012 1
2013 1
2014 3
2016 1
2017 1
2018 2
2019 1
2020 4
2021 2
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

18 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Environmental contamination of SARS-CoV-2 on surfaces, air-conditioner and ventilation systems.
Mouchtouri VA, Koureas M, Kyritsi M, Vontas A, Kourentis L, Sapounas S, Rigakos G, Petinaki E, Tsiodras S, Hadjichristodoulou C. Mouchtouri VA, et al. Among authors: rigakos g. Int J Hyg Environ Health. 2020 Aug 13;230:113599. doi: 10.1016/j.ijheh.2020.113599. Online ahead of print. Int J Hyg Environ Health. 2020. PMID: 32823069 Free PMC article.
Is There an Independent Role of TERT and NF1 in High Grade Gliomas?
Razis E, Kotoula V, Koliou GA, Papadopoulou K, Vrettou E, Giannoulatou E, Tikas I, Labropoulos SV, Rigakos G, Papaemmanoyil S, Romanidou O, Bourkoula E, Nomikos P, Iliadis G, Nasioulas G, Selviaridis P, Polyzoidis K, Fountzilas G. Razis E, et al. Among authors: rigakos g. Transl Oncol. 2020 Feb;13(2):346-354. doi: 10.1016/j.tranon.2019.10.016. Epub 2019 Dec 28. Transl Oncol. 2020. PMID: 31891871 Free PMC article.
Alveolar bone histological necrosis observed prior to extractions in patients, who received bone-targeting agents.
Nicolatou-Galitis O, Papadopoulou E, Vardas E, Kouri M, Galiti D, Galitis E, Alexiou KE, Tsiklakis K, Ardavanis A, Razis E, Athanasiadis I, Droufakou S, Psyrri A, Karamouzis MV, Linardou H, Daliani D, Tzanninis D, Sachanas S, Laschos K, Kyrtsonis MC, Antoniou F, Laskarakis A, Giassas S, Nikolaidi A, Rigakos G, Ntokou A, Migliorati CA, Ripamonti CI. Nicolatou-Galitis O, et al. Among authors: rigakos g. Oral Dis. 2020 Jul;26(5):955-966. doi: 10.1111/odi.13294. Epub 2020 Mar 3. Oral Dis. 2020. PMID: 32011077
BRCAness: finding the Achilles heel in ovarian cancer.
Rigakos G, Razis E. Rigakos G, et al. Oncologist. 2012;17(7):956-62. doi: 10.1634/theoncologist.2012-0028. Epub 2012 Jun 6. Oncologist. 2012. PMID: 22673632 Free PMC article. Review.
Latrodectus envenomation in Greece.
Antoniou GN, Iliopoulos D, Kalkouni R, Iliopoulou S, Rigakos G, Baka A. Antoniou GN, et al. Among authors: rigakos g. Perm J. 2014 Fall;18(4):e155-8. doi: 10.7812/TPP/14-028. Perm J. 2014. PMID: 25662533 Free PMC article.
18 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page