Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1990 1
1991 1
1994 1
1995 1
2000 1
2001 1
2002 2
2003 1
2005 1
2006 4
2008 5
2009 7
2010 5
2011 6
2012 10
2013 13
2014 8
2015 8
2016 12
2017 16
2018 16
2019 17
2020 20
2021 21
2022 2
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

162 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Hair Transplant for Eyebrow Restoration.
Rajput RJ. Rajput RJ. Indian J Plast Surg. 2021 Dec 14;54(4):489-494. doi: 10.1055/s-0041-1739253. eCollection 2021 Oct. Indian J Plast Surg. 2021. PMID: 34984090 Free PMC article. Review.
Hair Transplant Practice Guidelines.
Mysore V, Kumaresan M, Garg A, Dua A, Venkatram A, Dua K, Singh M, Madura C, Chandran R, Rajput RS, Sattur S, Singh S. Mysore V, et al. Among authors: rajput rs. J Cutan Aesthet Surg. 2021 Jul-Sep;14(3):265-284. doi: 10.4103/JCAS.JCAS_104_20. J Cutan Aesthet Surg. 2021. PMID: 34908769 Free PMC article.
CSI position statement on management of heart failure in India.
Guha S, Harikrishnan S, Ray S, Sethi R, Ramakrishnan S, Banerjee S, Bahl VK, Goswami KC, Banerjee AK, Shanmugasundaram S, Kerkar PG, Seth S, Yadav R, Kapoor A, Mahajan AU, Mohanan PP, Mishra S, Deb PK, Narasimhan C, Pancholia AK, Sinha A, Pradhan A, Alagesan R, Roy A, Vora A, Saxena A, Dasbiswas A, Srinivas BC, Chattopadhyay BP, Singh BP, Balachandar J, Balakrishnan KR, Pinto B, Manjunath CN, Lanjewar CP, Jain D, Sarma D, Paul GJ, Zachariah GA, Chopra HK, Vijayalakshmi IB, Tharakan JA, Dalal JJ, Sawhney JPS, Saha J, Christopher J, Talwar KK, Chandra KS, Venugopal K, Ganguly K, Hiremath MS, Hot M, Das MK, Bardolui N, Deshpande NV, Yadava OP, Bhardwaj P, Vishwakarma P, Rajput RK, Gupta R, Somasundaram S, Routray SN, Iyengar SS, Sanjay G, Tewari S, G S, Kumar S, Mookerjee S, Nair T, Mishra T, Samal UC, Kaul U, Chopra VK, Narain VS, Raj V, Lokhandwala Y. Guha S, et al. Among authors: rajput rk. Indian Heart J. 2018 Jul;70 Suppl 1(Suppl 1):S1-S72. doi: 10.1016/j.ihj.2018.05.003. Epub 2018 Jun 8. Indian Heart J. 2018. PMID: 30122238 Free PMC article. Review. No abstract available.
Authors' response.
Rajput R, Yadav Y, Nanda S, Rajput M. Rajput R, et al. Indian J Med Res. 2013 Sep;138(3):366-7. Indian J Med Res. 2013. PMID: 24288823 Free PMC article. No abstract available.
Annular cervical detachment during caesarean section.
Bahadur A, Ravi AK, Rajput R, Mundhra R. Bahadur A, et al. Among authors: rajput r. BMJ Case Rep. 2021 Sep 13;14(9):e245070. doi: 10.1136/bcr-2021-245070. BMJ Case Rep. 2021. PMID: 34518191
162 results