Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1957 1
1965 1
1968 1
1979 1
1981 2
1982 2
1985 2
1986 1
1987 1
1988 3
1989 5
1990 2
1991 1
1992 1
1994 1
2010 1
2011 1
2013 1
2014 2
2017 1
2021 4
2022 3
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

38 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Analysis of influence of background therapy for comorbidities in the period before infection on the risk of the lethal COVID outcome. Data from the international ACTIV SARS-CoV-2 registry («Analysis of chronic non-infectious diseases dynamics after COVID-19 infection in adult patients SARS-CoV-2»).
Tarlovskaya EI, Arutyunov AG, Konradi AO, Lopatin YM, Rebrov AP, Tereshchenko SN, Chesnikova AI, Hayrapetyan HG, Babin AP, Bakulin IG, Bakulina NV, Balykova LA, Blagonravova AS, Boldina MV, Vaisberg AR, Galyavich AS, Gomonova VV, Grigorieva NY, Gubareva IV, Demko IV, Evzerikhina AV, Zharkov AV, Kamilova UK, Kim ZF, Kuznetsova TY, Lareva NV, Makarova EV, Malchikova SV, Nedogoda SV, Petrova MM, Pochinka IG, Protasov KV, Protsenko DN, Ruzanau DY, Sayganov SA, Sarybaev AS, Selezneva NM, Sugraliev AB, Fomin IV, Khlynova OV, Chizhova OY, Shaposhnik II, Shсukarev DA, Abdrahmanova AK, Avetisian SA, Avoyan HG, Azarian KK, Aimakhanova GT, Ayipova DA, Akunov AC, Alieva MK, Aparkina AV, Aruslanova OR, Ashina EY, Badina OY, Barisheva OY, Batchayeva AS, Bitieva AM, Bikhteyev IU, Borodulina NA, Bragin MV, Budu AM, Burygina LA, Bykova GA, Vagapova KR, Varlamova DD, Vezikova NN, Verbitskaya EA, Vilkova OE, Vinnikova EA, Vustina VV, Gаlova EA, Genkel VV, Gorshenina EI, Gostishev RV, Grigorieva EV, Gubareva EY, Dabylova GM, Demchenko AI, Dolgikh OY, Duyshobayev MY, Evdokimov DS, Egorova KE, Ermilova AN, Zheldybayeva AE, Zarechnova NV, Zimina YD, Ivanova SY, Ivanchenko EY, Ilina MV, Kazakovtseva MV, Kazymova EV, Kalinina YS, Kamardina NA, Karachenova AM, Karetnikov IA, Karoli NA, Karpov OV, Karsiev MK, Кaskaeva DS, Kasymova KF, Kerimbekova ZB, Kerimova AS, Kim ES, Kiseleva NV, Klimenko DA, Klimova AV, Kovalishena OV, Kolmakova EV, Kolchinskaya TP, Kolyadich MI, Kondriakova OV, Konoval MP, Konstantinov DY, Konstantinova EA, Kordukova VA, Koroleva EV, Kraposhina AY, Kriukova TV, Kuznetsova AS, Kuzmina TY, Kuzmichev KV, Kulchoroeva CK, Kuprina TV, Kouranova IM, Kurenkova LV, Kurchugina NY, Kushubakova NA, Levankova VI, Levin MЕ, Lyubavina NA, Magdeyeva NA, Mazalov KV, Majseenko VI, Makarova AS, Maripov AM, Marusina AA, Melnikov ES, Moiseenko NB, Muradova FN, Muradyan RG, Myshak AO, Nikitina NM, Ogurlieva BB, Odegova AA, Omarova YM, Omurzakova NA, Ospanova SO, Pahomova EV, Petrov LD, Plastinina SS, Pogrebetskaya VA, Polyakov DS, Ponomarenko EV, Popova LL, Prokofeva NA, Pudova IA, Rakov NA, Rakhimov AN, Rozanova NA, Serikbolkyzy S, Simonov AA, Skachkova VV, Soloveva DV, Soloveva IA, Sokhova FM, Subbotin AK, Sukhomlinova IM, Sushilova AG, Tagayeva DR, Titojkina YV, Tikhonova EP, Tokmin DS, Tolmacheva AA, Torgunakova MS, Trenogina KV, Trostianetckaia NA, Trofimov DA, Tulichev AA, Tursunova AT, Ulanova ND, Fatenkov OV, Fedorishina OV, Fil TS, Fomina IY, Fominova IS, Frolova IA, Tsvinger SM, Tsoma VV, Cholponbaeva MB, Chudinovskikh TI, Shevchenko OA, Sheshina TV, Shishkina EA, Shishkov KY, Sherbakov SY, Yausheva EA, Musaelian SN, Belenkov YN, Arutyunov GP. Tarlovskaya EI, et al. Among authors: rakhimov an. Kardiologiia. 2021 Sep 30;61(9):20-32. doi: 10.18087/cardio.2021.9.n1680. Kardiologiia. 2021. PMID: 34713782 English, Russian.
Portable system for auscultation and lung sound analysis.
Nabiev R, Glazova A, Olyinik V, Makarenkova A, Makarenkov A, Rakhimov A, Felländer-Tsai L. Nabiev R, et al. Among authors: rakhimov a. Stud Health Technol Inform. 2014;196:290-3. Stud Health Technol Inform. 2014. PMID: 24732524
Carbon nanowalls: the next step for physical manifestation of the black body coating.
Krivchenko VA, Evlashin SA, Mironovich KV, Verbitskiy NI, Nefedov A, Wöll C, Kozmenkova AY, Suetin NV, Svyakhovskiy SE, Vyalikh DV, Rakhimov AT, Egorov AV, Yashina LV. Krivchenko VA, et al. Among authors: rakhimov at. Sci Rep. 2013 Nov 25;3:3328. doi: 10.1038/srep03328. Sci Rep. 2013. PMID: 24270355 Free PMC article.
38 results