Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1991 1
1994 1
1996 1
1997 1
1998 3
1999 1
2000 3
2001 3
2003 3
2005 1
2007 1
2008 4
2009 5
2010 3
2011 3
2019 2
2021 1
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

33 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
An attempt to prevent senescence: a mitochondrial approach.
Skulachev VP, Anisimov VN, Antonenko YN, Bakeeva LE, Chernyak BV, Erichev VP, Filenko OF, Kalinina NI, Kapelko VI, Kolosova NG, Kopnin BP, Korshunova GA, Lichinitser MR, Obukhova LA, Pasyukova EG, Pisarenko OI, Roginsky VA, Ruuge EK, Senin II, Severina II, Skulachev MV, Spivak IM, Tashlitsky VN, Tkachuk VA, Vyssokikh MY, Yaguzhinsky LS, Zorov DB. Skulachev VP, et al. Among authors: roginsky va. Biochim Biophys Acta. 2009 May;1787(5):437-61. doi: 10.1016/j.bbabio.2008.12.008. Epub 2008 Dec 29. Biochim Biophys Acta. 2009. PMID: 19159610 Free article. Review.
Mitochondrial-targeted plastoquinone derivatives. Effect on senescence and acute age-related pathologies.
Skulachev MV, Antonenko YN, Anisimov VN, Chernyak BV, Cherepanov DA, Chistyakov VA, Egorov MV, Kolosova NG, Korshunova GA, Lyamzaev KG, Plotnikov EY, Roginsky VA, Savchenko AY, Severina II, Severin FF, Shkurat TP, Tashlitsky VN, Shidlovsky KM, Vyssokikh MY, Zamyatnin AA Jr, Zorov DB, Skulachev VP. Skulachev MV, et al. Among authors: roginsky va. Curr Drug Targets. 2011 Jun;12(6):800-26. doi: 10.2174/138945011795528859. Curr Drug Targets. 2011. PMID: 21269268 Review.
Prevention of cardiolipin oxidation and fatty acid cycling as two antioxidant mechanisms of cationic derivatives of plastoquinone (SkQs).
Skulachev VP, Antonenko YN, Cherepanov DA, Chernyak BV, Izyumov DS, Khailova LS, Klishin SS, Korshunova GA, Lyamzaev KG, Pletjushkina OY, Roginsky VA, Rokitskaya TI, Severin FF, Severina II, Simonyan RA, Skulachev MV, Sumbatyan NV, Sukhanova EI, Tashlitsky VN, Trendeleva TA, Vyssokikh MY, Zvyagilskaya RA. Skulachev VP, et al. Among authors: roginsky va. Biochim Biophys Acta. 2010 Jun-Jul;1797(6-7):878-89. doi: 10.1016/j.bbabio.2010.03.015. Epub 2010 Mar 20. Biochim Biophys Acta. 2010. PMID: 20307489 Free article. Review.
33 results