Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2000 3
2003 3
2004 1
2005 4
2006 2
2007 2
2008 1
2009 4
2010 5
2011 6
2012 4
2013 3
2014 5
2015 5
2016 2
2017 1
2018 1
2019 1
2020 2
2021 4
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

54 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Vaccine third dose and cancer patients: necessity or luxury?
Pappas G, Saloustros E, Boutis A, Tsoukalas N, Nikolaou M, Christopoulou A, Agelaki S, Boukovinas I, Ardavanis A, Saridaki Z. Pappas G, et al. Among authors: saridaki z. ESMO Open. 2021 Dec;6(6):100306. doi: 10.1016/j.esmoop.2021.100306. Epub 2021 Nov 10. ESMO Open. 2021. PMID: 34773904 Free PMC article. Review.
Cytopathologic interpretation of ascites due to malignancy.
Kalogeraki A, Karvela-Kalogeraki I, Tamiolakis D, Petraki P, Papathanasiou A, Saridaki Z, Stathopoulos EN, Tzardi M. Kalogeraki A, et al. Among authors: saridaki z. J BUON. 2012 Jul-Sep;17(3):446-51. J BUON. 2012. PMID: 23033279 Review.
Clinical Significance of Germline Cancer Predisposing Variants in Unselected Patients with Pancreatic Adenocarcinoma.
Fountzilas E, Eliades A, Koliou GA, Achilleos A, Loizides C, Tsangaras K, Pectasides D, Sgouros J, Papakostas P, Rallis G, Psyrri A, Papadimitriou C, Oikonomopoulos G, Ferentinos K, Koumarianou A, Zarkavelis G, Dervenis C, Aravantinos G, Bafaloukos D, Kosmidis P, Papaxoinis G, Theochari M, Varthalitis I, Kentepozidis N, Rigakos G, Saridaki Z, Nikolaidi A, Christopoulou A, Fostira F, Samantas E, Kypri E, Ioannides M, Koumbaris G, Fountzilas G, Patsalis PC. Fountzilas E, et al. Among authors: saridaki z. Cancers (Basel). 2021 Jan 8;13(2):198. doi: 10.3390/cancers13020198. Cancers (Basel). 2021. PMID: 33429865 Free PMC article.
Intestinal ischemia as the first manifestation of vasculitis.
Passam FH, Diamantis ID, Perisinaki G, Saridaki Z, Kritikos H, Georgopoulos D, Boumpas DT. Passam FH, et al. Among authors: saridaki z. Semin Arthritis Rheum. 2004 Aug;34(1):431-41. doi: 10.1016/j.semarthrit.2003.12.004. Semin Arthritis Rheum. 2004. PMID: 15305242 Review.
Association of Notch and Hedgehog Pathway Activation With Prognosis in Early-stage Colorectal Cancer.
Rallis G, Koletsa T, Saridaki Z, Manousou K, Koliou GA, Kostopoulos I, Kotoula V, Makatsoris T, Kourea HP, Raptou G, Chrisafi S, Samantas E, Papaparaskeva K, Pazarli E, Papakostas P, Kafiri G, Mauri D, Papoudou-Bai A, Christodoulou C, Petraki K, Dombros N, Pectasides D, Fountzilas G. Rallis G, et al. Among authors: saridaki z. Anticancer Res. 2019 Apr;39(4):2129-2138. doi: 10.21873/anticanres.13326. Anticancer Res. 2019. PMID: 30952759
54 results