Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2000 1
2001 1
2005 1
2006 2
2007 1
2008 3
2009 3
2010 2
2012 2
2014 1
2015 1
2016 2
2017 1
2019 1
2022 3
2023 5

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

25 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Assessment of Seroconversion after SARS-CoV-2 Vaccination in Patients with Lung Cancer.
Trontzas IP, Vathiotis I, Economidou C, Petridou I, Gomatou G, Grammoustianou M, Tsamis I, Syrigos N, Anagnostakis M, Fyta E, Sakka V, Poulakou G, Kotteas EA, Syrigou E. Trontzas IP, et al. Among authors: sakka v. Vaccines (Basel). 2022 Apr 15;10(4):618. doi: 10.3390/vaccines10040618. Vaccines (Basel). 2022. PMID: 35455367 Free PMC article.
Endothelial dysfunction in acute and long standing COVID-19: A prospective cohort study.
Oikonomou E, Souvaliotis N, Lampsas S, Siasos G, Poulakou G, Theofilis P, Papaioannou TG, Haidich AB, Tsaousi G, Ntousopoulos V, Sakka V, Charalambous G, Rapti V, Raftopoulou S, Syrigos K, Tsioufis C, Tousoulis D, Vavuranakis M. Oikonomou E, et al. Among authors: sakka v. Vascul Pharmacol. 2022 Jun;144:106975. doi: 10.1016/j.vph.2022.106975. Epub 2022 Mar 3. Vascul Pharmacol. 2022. PMID: 35248780 Free PMC article.
Oral fosfomycin for the treatment of chronic bacterial prostatitis.
Karaiskos I, Galani L, Sakka V, Gkoufa A, Sopilidis O, Chalikopoulos D, Alivizatos G, Giamarellou E. Karaiskos I, et al. Among authors: sakka v. J Antimicrob Chemother. 2019 May 1;74(5):1430-1437. doi: 10.1093/jac/dkz015. J Antimicrob Chemother. 2019. PMID: 30796442 Free PMC article.
Epidemiology of Mucormycosis in Greece; Results from a Nationwide Prospective Survey and Published Case Reports.
Drogari-Apiranthitou M, Skiada A, Panayiotides I, Vyzantiadis TA, Poulopoulou A, Christofidou M, Antoniadou A, Roilides E, Iosifidis E, Mamali V, Argyropoulou A, Sympardi S, Charalampaki N, Antonakos N, Mantzana P, Mastora Z, Nicolatou-Galitis O, Orfanidou M, Pana ZD, Pavleas I, Pefanis A, Sakka V, Spiliopoulou A, Stamouli M, Tofas P, Vagiakou E, Petrikkos G. Drogari-Apiranthitou M, et al. Among authors: sakka v. J Fungi (Basel). 2023 Mar 29;9(4):425. doi: 10.3390/jof9040425. J Fungi (Basel). 2023. PMID: 37108880 Free PMC article.
Long-term triple-antibiotic treatment against brucellar vertebral osteomyelitis.
Giannitsioti E, Papadopoulos A, Nikou P, Athanasia S, Kelekis A, Economopoulos N, Drakou A, Papagelopoulos P, Papakonstantinou O, Sakka V, Fragou A, Koukos G, Kanellakopoulou K, Giamarellou H. Giannitsioti E, et al. Among authors: sakka v. Int J Antimicrob Agents. 2012 Jul;40(1):91-3. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2012.03.018. Epub 2012 May 11. Int J Antimicrob Agents. 2012. PMID: 22578761 No abstract available.
Efficacy and safety of early soluble urokinase plasminogen receptor plasma-guided anakinra treatment of COVID-19 pneumonia: A subgroup analysis of the SAVE-MORE randomised trial.
Akinosoglou K, Kotsaki A, Gounaridi IM, Christaki E, Metallidis S, Adamis G, Fragkou A, Fantoni M, Rapti A, Kalomenidis I, Chrysos G, Boni G, Kainis I, Alexiou Z, Castelli F, Serino FS, Bakakos P, Nicastri E, Tzavara V, Safarika A, Ioannou S, Dagna L, Dimakou K, Tzatzagou G, Chini M, Bassetti M, Kotsis V, Angheben A, Tsoukalas G, Selmi C, Spiropoulou OM, Samarkos M, Doumas M, Damoraki G, Masgala A, Papanikolaou I, Argyraki A, Negri M, Leventogiannis K, Sympardi S, Gatselis NK, Petrakis V, Netea MG, Panagopoulos P, Sakka V, Milionis H, Dalekos GN, Giamarellos-Bourboulis EJ. Akinosoglou K, et al. Among authors: sakka v. EClinicalMedicine. 2023 Feb;56:101785. doi: 10.1016/j.eclinm.2022.101785. Epub 2022 Dec 26. EClinicalMedicine. 2023. PMID: 36590789 Free PMC article.
25 results