Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2016 1
2017 1
2018 1
2020 3
2021 4
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

11 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Showing results for sayganov s[au]
Your search for Sanginov S[au] retrieved no results
[Recommendations for the management of COVID 19 patients regarding proarrhythmic effects of some current treatments, specifically if these patients suffer from arrhythmias, and for those receiving antiarrhythmic therapy.].
Ardashev A, Oseroff O, Sansalone R, Zhelyakov EG, Cappato R, Snezhitskiy V, Kanorskii S, Abzalieva S, Belenkov Y, Karpenko Y, Puodziukynas A, Sayganov SA, Santini L, Speranza R, Yakovleva M, Kolotsey L. Ardashev A, et al. Among authors: sayganov sa. Kardiologiia. 2020 Sep 16;60(10):4-12. doi: 10.18087/cardio.2020.10.n1283. Kardiologiia. 2020. PMID: 33228499 Russian.
Analysis of influence of background therapy for comorbidities in the period before infection on the risk of the lethal COVID outcome. Data from the international ACTIV SARS-CoV-2 registry («Analysis of chronic non-infectious diseases dynamics after COVID-19 infection in adult patients SARS-CoV-2»).
Tarlovskaya EI, Arutyunov AG, Konradi AO, Lopatin YM, Rebrov AP, Tereshchenko SN, Chesnikova AI, Hayrapetyan HG, Babin AP, Bakulin IG, Bakulina NV, Balykova LA, Blagonravova AS, Boldina MV, Vaisberg AR, Galyavich AS, Gomonova VV, Grigorieva NY, Gubareva IV, Demko IV, Evzerikhina AV, Zharkov AV, Kamilova UK, Kim ZF, Kuznetsova TY, Lareva NV, Makarova EV, Malchikova SV, Nedogoda SV, Petrova MM, Pochinka IG, Protasov KV, Protsenko DN, Ruzanau DY, Sayganov SA, Sarybaev AS, Selezneva NM, Sugraliev AB, Fomin IV, Khlynova OV, Chizhova OY, Shaposhnik II, Shсukarev DA, Abdrahmanova AK, Avetisian SA, Avoyan HG, Azarian KK, Aimakhanova GT, Ayipova DA, Akunov AC, Alieva MK, Aparkina AV, Aruslanova OR, Ashina EY, Badina OY, Barisheva OY, Batchayeva AS, Bitieva AM, Bikhteyev IU, Borodulina NA, Bragin MV, Budu AM, Burygina LA, Bykova GA, Vagapova KR, Varlamova DD, Vezikova NN, Verbitskaya EA, Vilkova OE, Vinnikova EA, Vustina VV, Gаlova EA, Genkel VV, Gorshenina EI, Gostishev RV, Grigorieva EV, Gubareva EY, Dabylova GM, Demchenko AI, Dolgikh OY, Duyshobayev MY, Evdokimov DS, Egorova KE, Ermilova AN, Zheldybayeva AE, Zarechnova NV, Zimina YD, Ivanova SY, Ivanchenko EY, Ilina MV, Kazakovtseva MV, Kazymova EV, Kalinina YS, Kamardina NA, Karachenova AM, Karetnikov IA, Karoli NA, Karpov OV, Karsiev MK, Кaskaeva DS, Kasymova KF, Kerimbekova ZB, Kerimova AS, Kim ES, Kiseleva NV, Klimenko DA, Klimova AV, Kovalishena OV, Kolmakova EV, Kolchinskaya TP, Kolyadich MI, Kondriakova OV, Konoval MP, Konstantinov DY, Konstantinova EA, Kordukova VA, Koroleva EV, Kraposhina AY, Kriukova TV, Kuznetsova AS, Kuzmina TY, Kuzmichev KV, Kulchoroeva CK, Kuprina TV, Kouranova IM, Kurenkova LV, Kurchugina NY, Kushubakova NA, Levankova VI, Levin MЕ, Lyubavina NA, Magdeyeva NA, Mazalov KV, Majseenko VI, Makarova AS, Maripov AM, Marusina AA, Melnikov ES, Moiseenko NB, Muradova FN, Muradyan RG, Myshak AO, Nikitina NM, Ogurlieva BB, Odegova AA, Omarova YM, Omurzakova NA, Ospanova SO, Pahomova EV, Petrov LD, Plastinina SS, Pogrebetskaya VA, Polyakov DS, Ponomarenko EV, Popova LL, Prokofeva NA, Pudova IA, Rakov NA, Rakhimov AN, Rozanova NA, Serikbolkyzy S, Simonov AA, Skachkova VV, Soloveva DV, Soloveva IA, Sokhova FM, Subbotin AK, Sukhomlinova IM, Sushilova AG, Tagayeva DR, Titojkina YV, Tikhonova EP, Tokmin DS, Tolmacheva AA, Torgunakova MS, Trenogina KV, Trostianetckaia NA, Trofimov DA, Tulichev AA, Tursunova AT, Ulanova ND, Fatenkov OV, Fedorishina OV, Fil TS, Fomina IY, Fominova IS, Frolova IA, Tsvinger SM, Tsoma VV, Cholponbaeva MB, Chudinovskikh TI, Shevchenko OA, Sheshina TV, Shishkina EA, Shishkov KY, Sherbakov SY, Yausheva EA, Musaelian SN, Belenkov YN, Arutyunov GP. Tarlovskaya EI, et al. Among authors: sayganov sa. Kardiologiia. 2021 Sep 30;61(9):20-32. doi: 10.18087/cardio.2021.9.n1680. Kardiologiia. 2021. PMID: 34713782 English, Russian.
[Recommendations of the Eurasian Arrhythmology Association (EURA) for the diagnosis and treatment of patients with arrhythmias and conduction disorders during the COVID-19 pandemic].
Belenkov YN, Snezhitskiy VA, Ardashev AV, Abzaliyeva SA, Cappato R, Karpenko JI, Konev AV, Nechepurenko AA, Raviele A, Puodziukynas A, Sayganov SA, Santini L, Shugaev PL, Yakovleva MV, Zateyshchikov DA, Yuzvinkevitch SA, Zhelyakov EG. Belenkov YN, et al. Among authors: sayganov sa. Kardiologiia. 2020 May 4;60(5):4-8. doi: 10.18087/cardio.2020.5.n1130. Kardiologiia. 2020. PMID: 32515698 Russian.
[International register "Analysis of Chronic Non-infectious Diseases Dynamics After COVID-19 Infection in Adult Patients (ACTIV SARS-CoV-2)"].
Arutyunov GP, Tarlovskaya EI, Arutyunov AG, Belenkov YN, Konradi AO, Lopatin YM, Tereshchenko SN, Rebrov AP, Chesnikova AI, Fomin IV, Grigorieva NU, Boldina VM, Vaisberg AR, Blagonravova AS, Makarova EV, Shaposhnik II, Kuznetsova TY, Malchikova SV, Protsenko DN, Evzerikhina AV, Petrova MM, Demko IV, Saphonov DV, Hayrapetyan HG, Galyavich AS, Kim ZF, Sugraliev AB, Nedogoda SV, Tsoma VV, Sayganov SA, Gomonova VV, Gubareva IV, Sarybaev AS, Ruzanau DY, Majseenko VI, Babin AP, Kamilova UK, Koroleva EV, Vilkova OE, Fomina IY, Pudova IA, Soloveva DV, Doshchannikov DA, Kiseleva NV, Zelyaeva NV, Kouranova IM, Pogrebetskaya VA, Muradova FN, Badina OY, Kovalishena OV, Gаlova AE, Plastinina SS, Grigorovich MS, Lyubavina NA, Vezikova NN, Levankova VI, Ivanova SY, Ermilova AN, Muradyan RG, Gostishev RV, Tikhonova EP, Kuzmina TY, Soloveva IA, Kraposhina AY, Kolyadich MI, Kolchinskaya TP, Genkel VV, Kuznetsova AS, Kazakovtseva MV, Odegova AA, Chudinovskikh TI, Baramzina SV, Rozanova NA, Kerimova AS, Krivosheina NA, Chukhlova SY, Levchenko AA, Avoyan HG, Azarian KK, Musaelian SN, Avetisian SA, Levin ME, Karpov OV, Sokhova FM, Burygina LA, Sheshina TV, Tiurin AA, Dolgikh OY, Kazymova EV, Konstantinov DY, Chumakova OA, Kondriakova OV, Shishkov KY, Fil ST, Prokofeva NA, Konoval MP, Simonov AA, Bitieva AM, Trostianetckaia NA, Cholponbaeva MB, Kerimbekova ZB, Duyshobayev MY, Akunov AC, Kushubakova NA, Melnikov ES, Kim ES, Sherbakov SY, Trofimov DA, Evdokimov DS, Ayipova DA, Duvanov IA, Abdrahmanova AK, Aimakhanova GT, Ospanova SO, Gaukhar MD, Tursunova AT, Kaskaeva DS, Tulichev AA, Ashina EY, Kordukova VA, Barisheva OY, Egorova KE, Varlamova DD, Kuprina TV, Pahomova EV, Kurchugina NY, Frolova IA, Mazalov KV, Subbotin AK, Kamardina NA, Zarechnova NV, Mamutova EM, Smirnova LA, Klimova AV, Shakhgildyan LD, Tokmin DS, Tupitsin DI, Kriukova TV, Polyakov DS, Karoli NA, Grigorieva EV, Magdeyeva NA, Aparkina AV, Nikitina NM, Petrov LD, Budu AM, Rasulova ZD, Tagayeva DR, Fatenkov OV, Gubareva EY, Demchenko AI, Klimenko DA, Omarova YV, Serikbolkyzy S, Zheldybayeva AE. Arutyunov GP, et al. Among authors: sayganov sa. Kardiologiia. 2021 Jan 12;60(11):30-34. Kardiologiia. 2021. PMID: 33487147 Russian.
11 results