Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2013 1
2020 4
2021 3
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

9 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
COVID-19 Outbreak on a Passenger Ship and Assessment of Response Measures, Greece, 2020.
Hatzianastasiou S, Mouchtouri VA, Pavli A, Tseroni M, Sapounas S, Vasileiou C, Dadouli K, Kyritsi M, Koureas M, Prezerakos P, Speletas M, Panagiotakopoulos G, Tsiodras S, Hadjichristodoulou C. Hatzianastasiou S, et al. Among authors: sapounas s. Emerg Infect Dis. 2021 Jul;27(7):1927-1930. doi: 10.3201/eid2707.210398. Epub 2021 May 12. Emerg Infect Dis. 2021. PMID: 33979565 Free PMC article.
Upregulation of Human Endogenous Retroviruses in Bronchoalveolar Lavage Fluid of COVID-19 Patients.
Kitsou K, Kotanidou A, Paraskevis D, Karamitros T, Katzourakis A, Tedder R, Hurst T, Sapounas S, Kotsinas A, Gorgoulis V, Spoulou V, Tsiodras S, Lagiou P, Magiorkinis G. Kitsou K, et al. Among authors: sapounas s. Microbiol Spectr. 2021 Oct 31;9(2):e0126021. doi: 10.1128/Spectrum.01260-21. Epub 2021 Oct 6. Microbiol Spectr. 2021. PMID: 34612698 Free PMC article.
In-flight transmission of COVID-19 on flights to Greece: An epidemiological analysis.
Pavli A, Smeti P, Hadjianastasiou S, Theodoridou K, Spilioti A, Papadima K, Andreopoulou A, Gkolfinopoulou K, Sapounas S, Spanakis N, Tsakris A, Maltezou HC. Pavli A, et al. Among authors: sapounas s. Travel Med Infect Dis. 2020 Nov-Dec;38:101882. doi: 10.1016/j.tmaid.2020.101882. Epub 2020 Sep 17. Travel Med Infect Dis. 2020. PMID: 32949700 Free PMC article.
Molecular Epidemiology of SARS-CoV-2 in Greece Reveals Low Rates of Onward Virus Transmission after Lifting of Travel Restrictions Based on Risk Assessment during Summer 2020.
Kostaki EG, Pavlopoulos GA, Verrou KM, Ampatziadis-Michailidis G, Harokopos V, Hatzis P, Moulos P, Siafakas N, Pournaras S, Hadjichristodoulou C, Chatzopoulou F, Chatzidimitriou D, Panagopoulos P, Lourida P, Argyraki A, Lytras T, Sapounas S, Gerolymatos G, Panagiotakopoulos G, Prezerakos P, Tsiodras S, Sypsa V, Hatzakis A, Anastassopoulou C, Spanakis N, Tsakris A, Dimopoulos MA, Kotanidou A, Sfikakis P, Kollias G, Magiorkinis G, Paraskevis D. Kostaki EG, et al. Among authors: sapounas s. mSphere. 2021 Jun 30;6(3):e0018021. doi: 10.1128/mSphere.00180-21. Online ahead of print. mSphere. 2021. PMID: 34190583 Free PMC article.
Re-emergence of animal rabies in northern Greece and subsequent human exposure, October 2012 - March 2013.
Tsiodras S, Dougas G, Baka A, Billinis C, Doudounakis S, Balaska A, Georgakopoulou T, Rigakos G, Kontos V, Tasioudi KE, Tzani M, Tsarouxa P, Iliadou P, Mangana-Vougiouka O, Iliopoulos D, Sapounas S, Efstathiou P, Tsakris A, Hadjichristodoulou C, Kremastinou J. Tsiodras S, et al. Among authors: sapounas s. Euro Surveill. 2013 May 2;18(18):20474. Euro Surveill. 2013. PMID: 23725773 Free article.