Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2009 2
2010 1
2012 1
2020 1
2021 2
2022 1
2024 0

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

8 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
[Nonimmunogenic staphylokinase in the treatment of acute ischemic stroke (FRIDA trial results)].
Gusev EI, Martynov MY, Shamalov NA, Yarovaya EB, Semenov MP, Semenov AM, Orlovsky AA, Kutsenko VA, Nikonov AA, Aksentiev SB, Yunevich DS, Alasheev AM, Androfagina OV, Bobkov VV, Choroshavina KV, Gorbachev VI, Korobeynikov IV, Greshnova IV, Dobrovolskiy AV, Elemanov UA, Zhukovskaya NV, Zakharov SA, Chirkov AN, Korsunskaya LL, Nesterova VN, Nikonova AA, Nizov AA, Girivenko AI, Ponomarev EA, Popov DV, Pribylov SA, Semikhin AS, Timchenko LV, Jadan ON, Fedyanin SA, Chefranova ZY, Lykov YA, Chuprina SE, Vorobev AA, Archakov AI, Markin SS. Gusev EI, et al. Among authors: semikhin as. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2022;122(7):56-65. doi: 10.17116/jnevro202212207156. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2022. PMID: 35904293 Clinical Trial. Russian.
Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia.
Logunov DY, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, Tukhvatulin AI, Zubkova OV, Dzharullaeva AS, Kovyrshina AV, Lubenets NL, Grousova DM, Erokhova AS, Botikov AG, Izhaeva FM, Popova O, Ozharovskaya TA, Esmagambetov IB, Favorskaya IA, Zrelkin DI, Voronina DV, Shcherbinin DN, Semikhin AS, Simakova YV, Tokarskaya EA, Egorova DA, Shmarov MM, Nikitenko NA, Gushchin VA, Smolyarchuk EA, Zyryanov SK, Borisevich SV, Naroditsky BS, Gintsburg AL; Gam-COVID-Vac Vaccine Trial Group. Logunov DY, et al. Among authors: semikhin as. Lancet. 2021 Feb 20;397(10275):671-681. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00234-8. Epub 2021 Feb 2. Lancet. 2021. PMID: 33545094 Free PMC article. Clinical Trial.
An open, non-randomised, phase 1/2 trial on the safety, tolerability, and immunogenicity of single-dose vaccine "Sputnik Light" for prevention of coronavirus infection in healthy adults.
Tukhvatulin AI, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, Zubkova OV, Dzharullaeva AS, Kovyrshina AV, Lubenets NL, Grousova DM, Erokhova AS, Botikov AG, Izhaeva FM, Popova O, Ozharovskaia TA, Esmagambetov IB, Favorskaya IA, Zrelkin DI, Voronina DV, Shcherbinin DN, Semikhin AS, Simakova YV, Tokarskaya EA, Shmarov MM, Nikitenko NA, Gushchin VA, Smolyarchuk EA, Zubkova TG, Zakharov KA, Vasilyuk VB, Borisevich SV, Naroditsky BS, Logunov DY, Gintsburg AL. Tukhvatulin AI, et al. Among authors: semikhin as. Lancet Reg Health Eur. 2021 Dec;11:100241. doi: 10.1016/j.lanepe.2021.100241. Epub 2021 Nov 2. Lancet Reg Health Eur. 2021. PMID: 34746910 Free PMC article.
Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia.
Logunov DY, Dolzhikova IV, Zubkova OV, Tukhvatullin AI, Shcheblyakov DV, Dzharullaeva AS, Grousova DM, Erokhova AS, Kovyrshina AV, Botikov AG, Izhaeva FM, Popova O, Ozharovskaya TA, Esmagambetov IB, Favorskaya IA, Zrelkin DI, Voronina DV, Shcherbinin DN, Semikhin AS, Simakova YV, Tokarskaya EA, Lubenets NL, Egorova DA, Shmarov MM, Nikitenko NA, Morozova LF, Smolyarchuk EA, Kryukov EV, Babira VF, Borisevich SV, Naroditsky BS, Gintsburg AL. Logunov DY, et al. Among authors: semikhin as. Lancet. 2020 Sep 26;396(10255):887-897. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31866-3. Epub 2020 Sep 4. Lancet. 2020. PMID: 32896291 Free PMC article. Clinical Trial.
[Production of mycobacterial antigenes merged with cellulose binding protein domain in order to produce subunit vaccines against tuberculosis].
Sergienko OV, Liashchuk AM, Aksenova EI, Galushkina ZM, Poletaeva NN, Sharapova NE, Semikhin AS, Kotnova AR, Veselov AM, Bashkirov VN, Kulikova NL, Khlebnikov VS, Kondrat'eva TK, Kariagina-Zhulina AS, Apt AS, Lunin VG, Gintsburg AL. Sergienko OV, et al. Among authors: semikhin as. Mol Gen Mikrobiol Virusol. 2012;(1):16-20. Mol Gen Mikrobiol Virusol. 2012. PMID: 22702139 Russian.
[Production of the recombinant human bone morphogenetic protein-2 in Escherichia coli and testing of its biological activity in vitro and in vivo].
Sharapova NE, Kotnova AP, Galushkina ZM, Lavrova NV, Poletaeva NN, Tukhvatulin AE, Semikhin AS, Gromov AV, Soboleva LA, Ershova AS, Zaĭtsev VV, Sergienko OV, Lunin VG, Kariagina AS. Sharapova NE, et al. Among authors: semikhin as. Mol Biol (Mosk). 2010 Nov-Dec;44(6):1036-44. Mol Biol (Mosk). 2010. PMID: 21290825 Russian.