Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2005 2
2007 1
2008 1
2012 2
2013 1
2015 2
2016 1
2017 3
2018 1
2020 2
2021 3
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

16 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Did you mean shatskaia n[au] (32 results)?
Potato spindle tuber viroid.
Kochetov AV, Pronozin AY, Shatskaya NV, Afonnikov DA, Afanasenko OS. Kochetov AV, et al. Among authors: shatskaya nv. Vavilovskii Zhurnal Genet Selektsii. 2021 May;25(3):269-275. doi: 10.18699/VJ21.030. Vavilovskii Zhurnal Genet Selektsii. 2021. PMID: 34901723 Free PMC article.
Discordant evolution of organellar genomes in peas (Pisum L.).
Bogdanova VS, Shatskaya NV, Mglinets AV, Kosterin OE, Vasiliev GV. Bogdanova VS, et al. Among authors: shatskaya nv. Mol Phylogenet Evol. 2021 Jul;160:107136. doi: 10.1016/j.ympev.2021.107136. Epub 2021 Mar 6. Mol Phylogenet Evol. 2021. PMID: 33684529
The mechanism of potato resistance to Globodera rostochiensis: comparison of root transcriptomes of resistant and susceptible Solanum phureja genotypes.
Kochetov AV, Egorova AA, Glagoleva AY, Strygina KV, Khlestkina EK, Gerasimova SV, Shatskaya NV, Vasilyev GV, Afonnikov DA, Shmakov NA, Antonova OY, Alpatyeva NV, Khiutti A, Afanasenko OS, Gavrilenko TA. Kochetov AV, et al. Among authors: shatskaya nv. BMC Plant Biol. 2020 Oct 14;20(Suppl 1):350. doi: 10.1186/s12870-020-02334-2. BMC Plant Biol. 2020. PMID: 33050888 Free PMC article.
16 results