Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2019 3
2020 2
2021 4
2022 2
2023 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

11 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Estimation of anti-orthopoxvirus immunity in Moscow residents and potential risks of spreading Monkeypox virus.
Gushchin VA, Ogarkova DA, Dolzhikova IV, Zubkova OV, Grigoriev IV, Pochtovyi AA, Iliukhina AA, Ozharovskaia TA, Kuznetsova NA, Kustova DD, Shelkov AY, Zrelkin DI, Odintsova AS, Grousova DM, Kan VY, Davtyan SA, Siniavin AE, Belyaeva ED, Botikov AG, Bessonova AA, Vasilchenko LA, Vasina DV, Kleymenov DA, Slutskiy EA, Tkachuk AP, Burgasova OA, Loginova SY, Rozhdestvensky EV, Shcheblyakov DV, Tsibin AN, Komarov AG, Zlobin VI, Borisevich SV, Naroditsky BS, Logunov DY, Gintsburg AL. Gushchin VA, et al. Among authors: siniavin ae. Front Immunol. 2022 Nov 16;13:1023164. doi: 10.3389/fimmu.2022.1023164. eCollection 2022. Front Immunol. 2022. PMID: 36466896 Free PMC article.
The Value of Rapid Antigen Tests for Identifying Carriers of Viable SARS-CoV-2.
Shidlovskaya EV, Kuznetsova NA, Divisenko EV, Nikiforova MA, Siniavin AE, Ogarkova DA, Shagaev AV, Semashko MA, Tkachuk AP, Burgasova OA, Gushchin VA. Shidlovskaya EV, et al. Among authors: siniavin ae. Viruses. 2021 Oct 6;13(10):2012. doi: 10.3390/v13102012. Viruses. 2021. PMID: 34696442 Free PMC article.
Oligoarginine Peptides, a New Family of Nicotinic Acetylcholine Receptor Inhibitors.
Lebedev DS, Kryukova EV, Ivanov IA, Egorova NS, Timofeev ND, Spirova EN, Tufanova EY, Siniavin AE, Kudryavtsev DS, Kasheverov IE, Zouridakis M, Katsarava R, Zavradashvili N, Iagorshvili I, Tzartos SJ, Tsetlin VI. Lebedev DS, et al. Among authors: siniavin ae. Mol Pharmacol. 2019 Nov;96(5):664-673. doi: 10.1124/mol.119.117713. Epub 2019 Sep 6. Mol Pharmacol. 2019. PMID: 31492697
Snake venom phospholipase A2s exhibit strong virucidal activity against SARS-CoV-2 and inhibit the viral spike glycoprotein interaction with ACE2.
Siniavin AE, Streltsova MA, Nikiforova MA, Kudryavtsev DS, Grinkina SD, Gushchin VA, Mozhaeva VA, Starkov VG, Osipov AV, Lummis SCR, Tsetlin VI, Utkin YN. Siniavin AE, et al. Cell Mol Life Sci. 2021 Dec;78(23):7777-7794. doi: 10.1007/s00018-021-03985-6. Epub 2021 Oct 29. Cell Mol Life Sci. 2021. PMID: 34714362 Free PMC article.
Snake Toxins Labeled by Green Fluorescent Protein or Its Synthetic Chromophore are New Probes for Nicotinic acetylcholine Receptors.
Kasheverov IE, Kuzmenkov AI, Kudryavtsev DS, Chudetskiy IS, Shelukhina IV, Barykin EP, Ivanov IA, Siniavin AE, Ziganshin RH, Baranov MS, Tsetlin VI, Vassilevski AA, Utkin YN. Kasheverov IE, et al. Among authors: siniavin ae. Front Mol Biosci. 2021 Nov 30;8:753283. doi: 10.3389/fmolb.2021.753283. eCollection 2021. Front Mol Biosci. 2021. PMID: 34926576 Free PMC article.
Neutralizing Activity of Sera from Sputnik V-Vaccinated People against Variants of Concern (VOC: B.1.1.7, B.1.351, P.1, B.1.617.2, B.1.617.3) and Moscow Endemic SARS-CoV-2 Variants.
Gushchin VA, Dolzhikova IV, Shchetinin AM, Odintsova AS, Siniavin AE, Nikiforova MA, Pochtovyi AA, Shidlovskaya EV, Kuznetsova NA, Burgasova OA, Kolobukhina LV, Iliukhina AA, Kovyrshina AV, Botikov AG, Kuzina AV, Grousova DM, Tukhvatulin AI, Shcheblyakov DV, Zubkova OV, Karpova OV, Voronina OL, Ryzhova NN, Aksenova EI, Kunda MS, Lioznov DA, Danilenko DM, Komissarov AB, Tkachuck AP, Logunov DY, Gintsburg AL. Gushchin VA, et al. Among authors: siniavin ae. Vaccines (Basel). 2021 Jul 12;9(7):779. doi: 10.3390/vaccines9070779. Vaccines (Basel). 2021. PMID: 34358195 Free PMC article.
11 results