Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2017 5
2018 3
2019 4
2020 7
2021 3
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

20 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Radioprotective role of cyanobacterial phycobilisomes.
Klementiev KE, Maksimov EG, Gvozdev DA, Tsoraev GV, Protopopov FF, Elanskaya IV, Abramov SM, Dyakov MY, Ilyin VK, Nikolaeva NA, Moisenovich MM, Moisenovich AM, Slonimskiy YB, Sluchanko NN, Lebedev VM, Spassky AV, Friedrich T, Maksimov GV, Paschenko VZ, Rubin AB. Klementiev KE, et al. Among authors: slonimskiy yb. Biochim Biophys Acta Bioenerg. 2019 Feb 1;1860(2):121-128. doi: 10.1016/j.bbabio.2018.11.018. Epub 2018 Nov 20. Biochim Biophys Acta Bioenerg. 2019. PMID: 30465750 Free article.
The Unique Protein-to-Protein Carotenoid Transfer Mechanism.
Maksimov EG, Sluchanko NN, Slonimskiy YB, Mironov KS, Klementiev KE, Moldenhauer M, Friedrich T, Los DA, Paschenko VZ, Rubin AB. Maksimov EG, et al. Among authors: slonimskiy yb. Biophys J. 2017 Jul 25;113(2):402-414. doi: 10.1016/j.bpj.2017.06.002. Biophys J. 2017. PMID: 28746851 Free PMC article.
Soluble Cyanobacterial Carotenoprotein as a Robust Antioxidant Nanocarrier and Delivery Module.
Maksimov EG, Zamaraev AV, Parshina EY, Slonimskiy YB, Slastnikova TA, Abdrakhmanov AA, Babaev PA, Efimova SS, Ostroumova OS, Stepanov AV, Slutskaya EA, Ryabova AV, Friedrich T, Sluchanko NN. Maksimov EG, et al. Among authors: slonimskiy yb. Antioxidants (Basel). 2020 Sep 15;9(9):869. doi: 10.3390/antiox9090869. Antioxidants (Basel). 2020. PMID: 32942578 Free PMC article.
20 results