Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1995 1
1999 2
2000 1
2002 3
2003 4
2004 2
2005 3
2006 6
2007 13
2008 5
2009 1
2010 2
2011 3
2012 1
2013 4
2014 6
2015 1
2016 3
2017 2
2018 2
2019 1
2020 3
2021 6
2022 2
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

69 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Serologic prevalence of coxsackievirus group B in Greece.
Mavrouli MD, Spanakis N, Levidiotou S, Politi C, Alexiou S, Tseliou P, Hatzitaki M, Foundouli K, Tsakris A, Legakis NJ, Routsias JG. Mavrouli MD, et al. Among authors: spanakis n. Viral Immunol. 2007 Spring;20(1):11-8. doi: 10.1089/vim.2006.0085. Viral Immunol. 2007. PMID: 17425417
Transmission dynamics of SARS-CoV-2 within families with children in Greece: A study of 23 clusters.
Maltezou HC, Vorou R, Papadima K, Kossyvakis A, Spanakis N, Gioula G, Exindari M, Metallidis S, Lourida AN, Raftopoulos V, Froukala E, Martinez-Gonzalez B, Mitsianis A, Roilides E, Mentis A, Tsakris A, Papa A. Maltezou HC, et al. Among authors: spanakis n. J Med Virol. 2021 Mar;93(3):1414-1420. doi: 10.1002/jmv.26394. Epub 2020 Aug 26. J Med Virol. 2021. PMID: 32767703 Free PMC article.
Environmental testing for SARS-CoV-2 in three tertiary-care hospitals during the peak of the third COVID-19 wave.
Maltezou HC, Tseroni M, Daflos C, Anastassopoulou C, Vasilogiannakopoulos A, Daligarou O, Panagiotou M, Botsa E, Spanakis N, Lourida A, Tsakris A. Maltezou HC, et al. Among authors: spanakis n. Am J Infect Control. 2021 Nov;49(11):1435-1437. doi: 10.1016/j.ajic.2021.08.022. Epub 2021 Aug 26. Am J Infect Control. 2021. PMID: 34455029 Free PMC article.
West Nile virus state of the art report of MALWEST Project.
Marka A, Diamantidis A, Papa A, Valiakos G, Chaintoutis SC, Doukas D, Tserkezou P, Giannakopoulos A, Papaspyropoulos K, Patsoula E, Badieritakis E, Baka A, Tseroni M, Pervanidou D, Papadopoulos NT, Koliopoulos G, Tontis D, Dovas CI, Billinis C, Tsakris A, Kremastinou J, Hadjichristodoulou C; Malwest Project, Vakalis N, Vassalou E, Zarzani S, Zounos A, Komata K, Balatsos G, Beleri S, Mpimpa A, Papavasilopoulos V, Rodis I, Spanakos G, Tegos N, Spyrou V, Dalabiras Z, Birtsas P, Athanasiou L, Papanastassopoulou M, Ioannou C, Athanasiou C, Gerofotis C, Papadopoulou E, Testa T, Tsakalidou O, Rachiotis G, Bitsolas N, Mamouris Z, Moutou K, Sarafidou T, Stamatis K, Sarri K, Tsiodras S, Georgakopoulou T, Detsis M, Mavrouli M, Stavropoulou A, Politi L, Mageira G, Christopoulou V, Diamantopoulou G, Spanakis N, Vrioni G, Piperaki ET, Mitsopoulou K, Kioulos I, Michaelakis A, Stathis I, Tselentis I, Psaroulaki A, Keramarou M, Chochlakis D, Photis Y, Konstantinou M, Manetos P, Tsobanoglou S, Mourelatos S, Antalis V, Pergantas P, Eleftheriou G. Marka A, et al. Among authors: spanakis n. Int J Environ Res Public Health. 2013 Dec 2;10(12):6534-610. doi: 10.3390/ijerph10126534. Int J Environ Res Public Health. 2013. PMID: 24317379 Free PMC article. Review.
Immune response to influenza vaccination in children with cancer.
Doganis D, Kafasi A, Dana H, Spanakis N, Baka M, Pourtsidis A, Sdogou T, Vintila A, Rafailidou V, Chantzi P, Servitzoglou M, Bouhoutsou D, Varvoutsi M, Kosmidis H, Tsolia M. Doganis D, et al. Among authors: spanakis n. Hum Vaccin Immunother. 2018;14(9):2310-2317. doi: 10.1080/21645515.2018.1470734. Epub 2018 Jun 8. Hum Vaccin Immunother. 2018. PMID: 29708816 Free PMC article.
In-flight transmission of COVID-19 on flights to Greece: An epidemiological analysis.
Pavli A, Smeti P, Hadjianastasiou S, Theodoridou K, Spilioti A, Papadima K, Andreopoulou A, Gkolfinopoulou K, Sapounas S, Spanakis N, Tsakris A, Maltezou HC. Pavli A, et al. Among authors: spanakis n. Travel Med Infect Dis. 2020 Nov-Dec;38:101882. doi: 10.1016/j.tmaid.2020.101882. Epub 2020 Sep 17. Travel Med Infect Dis. 2020. PMID: 32949700 Free PMC article.
Association Between Upper Respiratory Tract Viral Load, Comorbidities, Disease Severity, and Outcome of Patients With SARS-CoV-2 Infection.
Maltezou HC, Raftopoulos V, Vorou R, Papadima K, Mellou K, Spanakis N, Kossyvakis A, Gioula G, Exindari M, Froukala E, Martinez-Gonzalez B, Panayiotakopoulos G, Papa A, Mentis A, Tsakris A. Maltezou HC, et al. Among authors: spanakis n. J Infect Dis. 2021 Apr 8;223(7):1132-1138. doi: 10.1093/infdis/jiaa804. J Infect Dis. 2021. PMID: 33388780 Free PMC article.
69 results