Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1991 1
2010 1
2011 1
2016 1
2017 3
2019 2
2020 3
2021 8
2022 7
2023 3
2024 0

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

29 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Microbiological Characteristics of Some Stations of Moscow Subway.
Pochtovyi AA, Vasina DV, Verdiev BI, Shchetinin AM, Yuzhakov AG, Ovchinnikov RS, Tkachuk AP, Gushchin VA, Gintsburg AL. Pochtovyi AA, et al. Among authors: tkachuk ap. Biology (Basel). 2022 Jan 21;11(2):170. doi: 10.3390/biology11020170. Biology (Basel). 2022. PMID: 35205037 Free PMC article.
Sputnik V Effectiveness against Hospitalization with COVID-19 during Omicron Dominance.
Shkoda AS, Gushchin VA, Ogarkova DA, Stavitskaya SV, Orlova OE, Kuznetsova NA, Keruntu EN, Pochtovyi AA, Pukhov AV, Kleymenov DA, Krzhanovsky VG, Vasina DV, Shkuratova NV, Shidlovskaya EV, Gorbunov AL, Kustova DD, Mazurina EA, Kozlova SR, Soboleva AV, Grigoriev IV, Pankratyeva LL, Odintsova AS, Belyaeva ED, Bessonova AA, Vasilchenko LA, Lupu IP, Adgamov RR, Tkachuk AP, Tokarskaya EA, Logunov DY, Gintsburg AL. Shkoda AS, et al. Among authors: tkachuk ap. Vaccines (Basel). 2022 Jun 13;10(6):938. doi: 10.3390/vaccines10060938. Vaccines (Basel). 2022. PMID: 35746546 Free PMC article.
Estimation of anti-orthopoxvirus immunity in Moscow residents and potential risks of spreading Monkeypox virus.
Gushchin VA, Ogarkova DA, Dolzhikova IV, Zubkova OV, Grigoriev IV, Pochtovyi AA, Iliukhina AA, Ozharovskaia TA, Kuznetsova NA, Kustova DD, Shelkov AY, Zrelkin DI, Odintsova AS, Grousova DM, Kan VY, Davtyan SA, Siniavin AE, Belyaeva ED, Botikov AG, Bessonova AA, Vasilchenko LA, Vasina DV, Kleymenov DA, Slutskiy EA, Tkachuk AP, Burgasova OA, Loginova SY, Rozhdestvensky EV, Shcheblyakov DV, Tsibin AN, Komarov AG, Zlobin VI, Borisevich SV, Naroditsky BS, Logunov DY, Gintsburg AL. Gushchin VA, et al. Among authors: tkachuk ap. Front Immunol. 2022 Nov 16;13:1023164. doi: 10.3389/fimmu.2022.1023164. eCollection 2022. Front Immunol. 2022. PMID: 36466896 Free PMC article.
Dynamics of SARS-CoV-2 Major Genetic Lineages in Moscow in the Context of Vaccine Prophylaxis.
Gushchin VA, Pochtovyi AA, Kustova DD, Ogarkova DA, Tarnovetskii IY, Belyaeva ED, Divisenko EV, Vasilchenko LA, Shidlovskaya EV, Kuznetsova NA, Tkachuk AP, Slutskiy EA, Speshilov GI, Komarov AG, Tsibin AN, Zlobin VI, Logunov DY, Gintsburg AL. Gushchin VA, et al. Among authors: tkachuk ap. Int J Mol Sci. 2022 Nov 24;23(23):14670. doi: 10.3390/ijms232314670. Int J Mol Sci. 2022. PMID: 36498998 Free PMC article.
Geographic and Temporal Variability of Hepatitis E Virus Circulation in the Russian Federation.
Mikhailov MI, Karlsen AA, Potemkin IA, Isaeva OV, Kichatova VS, Malinnikova EY, Asadi Mobarkhan FA, Mullin EV, Lopatukhina MA, Manuylov VA, Mazunina EP, Bykonia EN, Kleymenov DA, Popova LI, Gushchin VA, Tkachuk AP, Polyakov AD, Eladly AM, Solonin SA, Gordeychuk IV, Kyuregyan KK. Mikhailov MI, et al. Among authors: tkachuk ap. Viruses. 2022 Dec 22;15(1):37. doi: 10.3390/v15010037. Viruses. 2022. PMID: 36680077 Free PMC article.
A Deep Look Into COVID-19 Severity Through Dynamic Changes in Blood Cytokine Levels.
Kleymenov DA, Bykonia EN, Popova LI, Mazunina EP, Gushchin VA, Kolobukhina LV, Burgasova OA, Kruzhkova IS, Kuznetsova NA, Shidlovskaya EV, Divisenko EV, Pochtovyi AA, Bacalin VV, Smetanina SV, Tkachuk AP, Logunov DY, Gintsburg AL. Kleymenov DA, et al. Among authors: tkachuk ap. Front Immunol. 2021 Nov 9;12:771609. doi: 10.3389/fimmu.2021.771609. eCollection 2021. Front Immunol. 2021. PMID: 34858428 Free PMC article.
Modulation of Endolysin LysECD7 Bactericidal Activity by Different Peptide Tag Fusion.
Antonova NP, Vasina DV, Rubalsky EO, Fursov MV, Savinova AS, Grigoriev IV, Usachev EV, Shevlyagina NV, Zhukhovitsky VG, Balabanyan VU, Potapov VD, Aleshkin AV, Makarov VV, Yudin SM, Gintsburg AL, Tkachuk AP, Gushchin VA. Antonova NP, et al. Among authors: tkachuk ap. Biomolecules. 2020 Mar 12;10(3):440. doi: 10.3390/biom10030440. Biomolecules. 2020. PMID: 32178329 Free PMC article.
Discovering the Potentials of Four Phage Endolysins to Combat Gram-Negative Infections.
Vasina DV, Antonova NP, Grigoriev IV, Yakimakha VS, Lendel AM, Nikiforova MA, Pochtovyi AA, Remizov TA, Usachev EV, Shevlyagina NV, Zhukhovitsky VG, Fursov MV, Potapov VD, Vorobev AM, Aleshkin AV, Laishevtsev AI, Makarov VV, Yudin SM, Tkachuk AP, Gushchin VA. Vasina DV, et al. Among authors: tkachuk ap. Front Microbiol. 2021 Oct 13;12:748718. doi: 10.3389/fmicb.2021.748718. eCollection 2021. Front Microbiol. 2021. PMID: 34721353 Free PMC article.
29 results