Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2017 2
2020 1
2021 2
2022 2
2023 1
2024 0

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

8 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Virus-Vectored Ebola Vaccines.
Dolzhikova IV, Tokarskaya EA, Dzharullaeva AS, Tukhvatulin AI, Shcheblyakov DV, Voronina OL, Syromyatnikova SI, Borisevich SV, Pantyukhov VB, Babira VF, Kolobukhina LV, Naroditsky BS, Logunov DY, Gintsburg AL. Dolzhikova IV, et al. Among authors: tokarskaya ea. Acta Naturae. 2017 Jul-Sep;9(3):4-11. Acta Naturae. 2017. PMID: 29104771 Free PMC article.
Safety and immunogenicity of rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine against SARS-CoV-2 in healthy adolescents: an open-label, non-randomized, multicenter, phase 1/2, dose-escalation study.
Tukhvatulin AI, Dolzhikova IV, Dzharullaeva AS, Grousova DM, Kovyrshina AV, Zubkova OV, Zorkov ID, Iliukhina AA, Shelkov AY, Erokhova AS, Popova O, Ozharovskaia TA, Zrelkin DI, Izhaeva FM, Shcheblyakov DV, Esmagambetov IB, Tokarskaya EA, Nikitenko NA, Lubenets NL, Khadorich EA, Gushchin VA, Borzakova SN, Vlasova AV, Osmanov IM, Gorev VV, Naroditsky BS, Logunov DY, Gintsburg AL. Tukhvatulin AI, et al. Among authors: tokarskaya ea. Front Immunol. 2023 Aug 1;14:1228461. doi: 10.3389/fimmu.2023.1228461. eCollection 2023. Front Immunol. 2023. PMID: 37600800 Free PMC article. Clinical Trial.
Sputnik V Effectiveness against Hospitalization with COVID-19 during Omicron Dominance.
Shkoda AS, Gushchin VA, Ogarkova DA, Stavitskaya SV, Orlova OE, Kuznetsova NA, Keruntu EN, Pochtovyi AA, Pukhov AV, Kleymenov DA, Krzhanovsky VG, Vasina DV, Shkuratova NV, Shidlovskaya EV, Gorbunov AL, Kustova DD, Mazurina EA, Kozlova SR, Soboleva AV, Grigoriev IV, Pankratyeva LL, Odintsova AS, Belyaeva ED, Bessonova AA, Vasilchenko LA, Lupu IP, Adgamov RR, Tkachuk AP, Tokarskaya EA, Logunov DY, Gintsburg AL. Shkoda AS, et al. Among authors: tokarskaya ea. Vaccines (Basel). 2022 Jun 13;10(6):938. doi: 10.3390/vaccines10060938. Vaccines (Basel). 2022. PMID: 35746546 Free PMC article.
Immunogenicity and protectivity of intranasally delivered vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine Sputnik V in mice and non-human primates.
Tukhvatulin AI, Gordeychuk IV, Dolzhikova IV, Dzharullaeva AS, Krasina ME, Bayurova EO, Grousova DM, Kovyrshina AV, Kondrashova AS, Avdoshina DV, Gulyaev SA, Gulyaeva TV, Moroz AV, Illarionova VV, Zorkov ID, Iliukhina AA, Shelkov AY, Botikov AG, Erokhova AS, Shcheblyakov DV, Esmagambetov IB, Zubkova OV, Tokarskaya EA, Savina DM, Vereveyko YR, Ungur AS, Naroditsky BS, Ishmukhametov AA, Logunov DY, Gintsburg AL. Tukhvatulin AI, et al. Among authors: tokarskaya ea. Emerg Microbes Infect. 2022 Dec;11(1):2229-2247. doi: 10.1080/22221751.2022.2119169. Emerg Microbes Infect. 2022. PMID: 36031930 Free PMC article.
Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia.
Logunov DY, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, Tukhvatulin AI, Zubkova OV, Dzharullaeva AS, Kovyrshina AV, Lubenets NL, Grousova DM, Erokhova AS, Botikov AG, Izhaeva FM, Popova O, Ozharovskaya TA, Esmagambetov IB, Favorskaya IA, Zrelkin DI, Voronina DV, Shcherbinin DN, Semikhin AS, Simakova YV, Tokarskaya EA, Egorova DA, Shmarov MM, Nikitenko NA, Gushchin VA, Smolyarchuk EA, Zyryanov SK, Borisevich SV, Naroditsky BS, Gintsburg AL; Gam-COVID-Vac Vaccine Trial Group. Logunov DY, et al. Among authors: tokarskaya ea. Lancet. 2021 Feb 20;397(10275):671-681. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00234-8. Epub 2021 Feb 2. Lancet. 2021. PMID: 33545094 Free PMC article. Clinical Trial.
Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia.
Logunov DY, Dolzhikova IV, Zubkova OV, Tukhvatullin AI, Shcheblyakov DV, Dzharullaeva AS, Grousova DM, Erokhova AS, Kovyrshina AV, Botikov AG, Izhaeva FM, Popova O, Ozharovskaya TA, Esmagambetov IB, Favorskaya IA, Zrelkin DI, Voronina DV, Shcherbinin DN, Semikhin AS, Simakova YV, Tokarskaya EA, Lubenets NL, Egorova DA, Shmarov MM, Nikitenko NA, Morozova LF, Smolyarchuk EA, Kryukov EV, Babira VF, Borisevich SV, Naroditsky BS, Gintsburg AL. Logunov DY, et al. Among authors: tokarskaya ea. Lancet. 2020 Sep 26;396(10255):887-897. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31866-3. Epub 2020 Sep 4. Lancet. 2020. PMID: 32896291 Free PMC article. Clinical Trial.
An open, non-randomised, phase 1/2 trial on the safety, tolerability, and immunogenicity of single-dose vaccine "Sputnik Light" for prevention of coronavirus infection in healthy adults.
Tukhvatulin AI, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, Zubkova OV, Dzharullaeva AS, Kovyrshina AV, Lubenets NL, Grousova DM, Erokhova AS, Botikov AG, Izhaeva FM, Popova O, Ozharovskaia TA, Esmagambetov IB, Favorskaya IA, Zrelkin DI, Voronina DV, Shcherbinin DN, Semikhin AS, Simakova YV, Tokarskaya EA, Shmarov MM, Nikitenko NA, Gushchin VA, Smolyarchuk EA, Zubkova TG, Zakharov KA, Vasilyuk VB, Borisevich SV, Naroditsky BS, Logunov DY, Gintsburg AL. Tukhvatulin AI, et al. Among authors: tokarskaya ea. Lancet Reg Health Eur. 2021 Dec;11:100241. doi: 10.1016/j.lanepe.2021.100241. Epub 2021 Nov 2. Lancet Reg Health Eur. 2021. PMID: 34746910 Free PMC article.
Safety and immunogenicity of GamEvac-Combi, a heterologous VSV- and Ad5-vectored Ebola vaccine: An open phase I/II trial in healthy adults in Russia.
Dolzhikova IV, Zubkova OV, Tukhvatulin AI, Dzharullaeva AS, Tukhvatulina NM, Shcheblyakov DV, Shmarov MM, Tokarskaya EA, Simakova YV, Egorova DA, Scherbinin DN, Tutykhina IL, Lysenko AA, Kostarnoy AV, Gancheva PG, Ozharovskaya TA, Belugin BV, Kolobukhina LV, Pantyukhov VB, Syromyatnikova SI, Shatokhina IV, Sizikova TV, Rumyantseva IG, Andrus AF, Boyarskaya NV, Voytyuk AN, Babira VF, Volchikhina SV, Kutaev DA, Bel'skih AN, Zhdanov KV, Zakharenko SM, Borisevich SV, Logunov DY, Naroditsky BS, Gintsburg AL. Dolzhikova IV, et al. Among authors: tokarskaya ea. Hum Vaccin Immunother. 2017 Mar 4;13(3):613-620. doi: 10.1080/21645515.2016.1238535. Epub 2017 Feb 2. Hum Vaccin Immunother. 2017. PMID: 28152326 Free PMC article. Clinical Trial.