Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2010 1
2015 2
2016 4
2017 7
2018 7
2019 4
2020 5
2021 4
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

31 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Histone Deacetylase Inhibitors as a Novel Targeted Therapy Against Non-small Cell Lung Cancer: Where Are We Now and What Should We Expect?
Damaskos C, Tomos I, Garmpis N, Karakatsani A, Dimitroulis D, Garmpi A, Spartalis E, Kampolis CF, Tsagkari E, Loukeri AA, Margonis GA, Spartalis M, Andreatos N, Schizas D, Kokkineli S, Antoniou EA, Nonni A, Tsourouflis G, Markatos K, Kontzoglou K, Kostakis A, Tomos P. Damaskos C, et al. Among authors: tomos i. Anticancer Res. 2018 Jan;38(1):37-43. doi: 10.21873/anticanres.12189. Anticancer Res. 2018. PMID: 29277754 Review.
Early COVID-19 lockdown in Greece and idiopathic pulmonary fibrosis: a beneficial "impact" beyond any expectation.
Papiris SA, Bouros D, Markopoulou K, Kolilekas L, Papaioannou AI, Tzilas V, Tzouvelekis A, Fouka E, Papakosta D, Daniil Z, Steiropoulos P, Gogali A, Papanikolaou IC, Xyfteri A, Haritou A, Korbila I, Tomos IP, Loukides S, Bellelli R, Kounti G, Rampiadou C, Karampitsakos T, Dimeas I, Kirgou P, Bompoki A, Vasarmidi E, Loverdos K, Antonogiannaki EM, Blizou M, Bouros E, Kagouridis K, Maniati M, Karakatsani A, Antoniou KM, Manali ED. Papiris SA, et al. Among authors: tomos ip. Eur Respir J. 2021 Mar 25;57(3):2003111. doi: 10.1183/13993003.03111-2020. Print 2021 Mar. Eur Respir J. 2021. PMID: 33334934 Free article. No abstract available.
Large thoracic tumour without superior vena cava syndrome.
Garmpis N, Damaskos C, Patelis N, Dimitroulis D, Spartalis E, Tomos I, Garmpi A, Spartalis M, Antoniou EA, Kontzoglou K, Tomos P. Garmpis N, et al. Among authors: tomos i. Folia Morphol (Warsz). 2017;76(4):748-751. doi: 10.5603/FM.a2017.0034. Epub 2017 Apr 10. Folia Morphol (Warsz). 2017. PMID: 28394008 Free article.
31 results