Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1964 1
1977 1
1979 1
1980 3
1982 1
1983 1
1986 2
1987 3
1989 3
1991 4
1992 3
1993 4
1994 4
1995 4
1996 8
1998 7
1999 2
2000 5
2001 4
2002 10
2003 10
2004 15
2005 23
2006 14
2007 22
2008 34
2009 25
2010 34
2011 38
2012 27
2013 48
2014 48
2015 55
2016 50
2017 47
2018 35
2019 54
2020 40
2021 20
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

669 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Epstein-Barr-Virus-Induced One-Carbon Metabolism Drives B Cell Transformation.
Wang LW, Shen H, Nobre L, Ersing I, Paulo JA, Trudeau S, Wang Z, Smith NA, Ma Y, Reinstadler B, Nomburg J, Sommermann T, Cahir-McFarland E, Gygi SP, Mootha VK, Weekes MP, Gewurz BE. Wang LW, et al. Cell Metab. 2019 Sep 3;30(3):539-555.e11. doi: 10.1016/j.cmet.2019.06.003. Epub 2019 Jun 27. Cell Metab. 2019. PMID: 31257153 Free PMC article.
Perineural Invasion Reprograms the Immune Microenvironment through Cholinergic Signaling in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma.
Yang MW, Tao LY, Jiang YS, Yang JY, Huo YM, Liu DJ, Li J, Fu XL, He R, Lin C, Liu W, Zhang JF, Hua R, Li Q, Jiang SH, Hu LP, Tian GA, Zhang XX, Niu N, Lu P, Shi J, Xiao GG, Wang LW, Xue J, Zhang ZG, Sun YW. Yang MW, et al. Among authors: wang lw. Cancer Res. 2020 May 15;80(10):1991-2003. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-19-2689. Epub 2020 Feb 25. Cancer Res. 2020. PMID: 32098780 Free article.
Electrotunable liquid sulfur microdroplets.
Zhou G, Yang A, Wang Y, Gao G, Pei A, Yu X, Zhu Y, Zong L, Liu B, Xu J, Liu N, Zhang J, Li Y, Wang LW, Hwang HY, Brongersma ML, Chu S, Cui Y. Zhou G, et al. Among authors: wang lw. Nat Commun. 2020 Jan 30;11(1):606. doi: 10.1038/s41467-020-14438-2. Nat Commun. 2020. PMID: 32001696 Free PMC article.
Joint analysis of three genome-wide association studies of esophageal squamous cell carcinoma in Chinese populations.
Wu C, Wang Z, Song X, Feng XS, Abnet CC, He J, Hu N, Zuo XB, Tan W, Zhan Q, Hu Z, He Z, Jia W, Zhou Y, Yu K, Shu XO, Yuan JM, Zheng W, Zhao XK, Gao SG, Yuan ZQ, Zhou FY, Fan ZM, Cui JL, Lin HL, Han XN, Li B, Chen X, Dawsey SM, Liao L, Lee MP, Ding T, Qiao YL, Liu Z, Liu Y, Yu D, Chang J, Wei L, Gao YT, Koh WP, Xiang YB, Tang ZZ, Fan JH, Han JJ, Zhou SL, Zhang P, Zhang DY, Yuan Y, Huang Y, Liu C, Zhai K, Qiao Y, Jin G, Guo C, Fu J, Miao X, Lu C, Yang H, Wang C, Wheeler WA, Gail M, Yeager M, Yuenger J, Guo ET, Li AL, Zhang W, Li XM, Sun LD, Ma BG, Li Y, Tang S, Peng XQ, Liu J, Hutchinson A, Jacobs K, Giffen C, Burdette L, Fraumeni JF Jr, Shen H, Ke Y, Zeng Y, Wu T, Kraft P, Chung CC, Tucker MA, Hou ZC, Liu YL, Hu YL, Liu Y, Wang L, Yuan G, Chen LS, Liu X, Ma T, Meng H, Sun L, Li XM, Li XM, Ku JW, Zhou YF, Yang LQ, Wang Z, Li Y, Qige Q, Yang WJ, Lei GY, Chen LQ, Li EM, Yuan L, Yue WB, Wang R, Wang LW, Fan XP, Zhu FH, Zhao WX, Mao YM, Zhang M, Xing GL, Li JL, Han M, Ren JL, Liu B, Ren SW, Kong QP, Li F, Sheyhidin I, Wei W, Zhang YR, Feng CW, Wang J, Yang YH, Hao HZ, Bao QD, Liu BC, Wu AQ, Xie D, Yang WC, Wang L, Zhao XH, Chen SQ, Hong JY, Zhang XJ, Freedman ND, Goldstein AM, Lin D, Taylor PR, Wang LD, Chanock SJ. Wu C, et al. Among authors: wang lw. Nat Genet. 2014 Sep;46(9):1001-1006. doi: 10.1038/ng.3064. Epub 2014 Aug 17. Nat Genet. 2014. PMID: 25129146 Free PMC article.
Epstein-Barr Virus LMP1-Mediated Oncogenicity.
Wang LW, Jiang S, Gewurz BE. Wang LW, et al. J Virol. 2017 Oct 13;91(21):e01718-16. doi: 10.1128/JVI.01718-16. Print 2017 Nov 1. J Virol. 2017. PMID: 28835489 Free PMC article. Review.
4,4'-{[4-(2,2':6',2''-Terpyridin-4'-yl)phen-yl]imino}-dibenzaldehyde.
Shen WB, Zhang ZW, Wang LW, Wu JY. Shen WB, et al. Among authors: wang lw. Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2012 May 1;68(Pt 5):o1358. doi: 10.1107/S1600536812014833. Epub 2012 Apr 13. Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2012. PMID: 22590252 Free PMC article.
[Let Medicine Take on The Wings of 5G].
Wang LW, Chen RC, Zhong NS. Wang LW, et al. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2020 Apr 28;100(16):1201-1204. doi: 10.3760/cma.j.cn112137-20200107-00038. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2020. PMID: 32344493 Chinese.
Nuclear Theranostics in Taiwan.
Lin KH, Chen YW, Lee RC, Wang LW, Chou FI, Chang CW, Yen SH, Huang WS. Lin KH, et al. Among authors: wang lw. Nucl Med Mol Imaging. 2019 Apr;53(2):86-91. doi: 10.1007/s13139-019-00576-z. Epub 2019 Feb 1. Nucl Med Mol Imaging. 2019. PMID: 31057678 Free PMC article.
669 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page