Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1979 1
1981 2
1984 2
1985 4
1986 2
1987 4
1988 6
1989 3
1990 10
1991 7
1992 7
1993 7
1994 7
1995 10
1996 10
1997 16
1998 22
1999 29
2000 20
2001 35
2002 38
2003 50
2004 68
2005 83
2006 108
2007 127
2008 162
2009 190
2010 222
2011 281
2012 338
2013 415
2014 447
2015 544
2016 644
2017 763
2018 879
2019 986
2020 1250
2021 1419
2022 126
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

8,372 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Time to infer miRNA sponge modules.
Zhang J, Liu L, Xu T, Zhang W, Li J, Rao N, Le TD. Zhang J, et al. Among authors: xu t. Wiley Interdiscip Rev RNA. 2021 Aug 3:e1686. doi: 10.1002/wrna.1686. Online ahead of print. Wiley Interdiscip Rev RNA. 2021. PMID: 34342388 Review.
Generative Models for De Novo Drug Design.
Tong X, Liu X, Tan X, Li X, Jiang J, Xiong Z, Xu T, Jiang H, Qiao N, Zheng M. Tong X, et al. Among authors: xu t. J Med Chem. 2021 Oct 14;64(19):14011-14027. doi: 10.1021/acs.jmedchem.1c00927. Epub 2021 Sep 17. J Med Chem. 2021. PMID: 34533311 Review.
[Advance in Surgical Treatment for Primary Aldosteronism].
Yan Y, Xu T. Yan Y, et al. Among authors: xu t. Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2021 Aug;43(4):653-658. doi: 10.3881/j.issn.1000-503X.13048. Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2021. PMID: 34494540 Free article. Review. Chinese.
[Diagnosis and treatment of gastrinoma].
Xu TM, Li JN. Xu TM, et al. Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 2022 Jan 1;61(1):116-120. doi: 10.3760/cma.j.cn112138-20211116-00820. Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 2022. PMID: 34979783 Chinese.
8,372 results