Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2014 1
2015 1
2016 3
2017 3
2019 3
2020 2
2021 2
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

15 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Efficacy of the new therapeutic approach in curing malignant neoplasms on the model of human glioblastoma.
Dolgova EV, Andrushkevich OM, Kisaretova PE, Proskurina AS, Ritter GS, Dubatolova TD, Romanenko MV, Taranov OS, Efremov YR, Zavyalov EL, Romaschenko AV, Mishinov SV, Kirikovich SS, Levites EV, Potter EA, Ostanin AA, Chernykh ER, Roshchin SY, Bervitskiy AV, Moysak GI, Rzaev JA, Bogachev SS. Dolgova EV, et al. Among authors: zavyalov el. Cancer Biol Med. 2021 Jul 14;18(3):910-30. doi: 10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0511. Online ahead of print. Cancer Biol Med. 2021. PMID: 34259424 Free PMC article.
Chemotherapy-Induced Degradation of Glycosylated Components of the Brain Extracellular Matrix Promotes Glioblastoma Relapse Development in an Animal Model.
Tsidulko AY, Shevelev OB, Khotskina AS, Kolpakova MA, Suhovskih AV, Kazanskaya GM, Volkov AM, Aidagulova SV, Zavyalov EL, Grigorieva EV. Tsidulko AY, et al. Among authors: zavyalov el. Front Oncol. 2021 Jul 19;11:713139. doi: 10.3389/fonc.2021.713139. eCollection 2021. Front Oncol. 2021. PMID: 34350124 Free PMC article.
Effect of Natural and 24-h Illumination on Mesenchymal Stem Cells.
Lykov AP, Bondarenko NA, Surovtseva MA, Kim II, Poveshchenko OV, Ishchenko IY, Kabakov AV, Kazakov OV, Poveshchenko AF, Zav'yalov EL, Michurina SV, Konenkov VI. Lykov AP, et al. Bull Exp Biol Med. 2016 Nov;162(1):134-137. doi: 10.1007/s10517-016-3562-4. Epub 2016 Nov 23. Bull Exp Biol Med. 2016. PMID: 27878496
Oncolytic Effect of Adenoviruses Serotypes 5 and 6 Against U87 Glioblastoma Cancer Stem Cells.
Romanenko MV, Dolgova EV, Osipov ID, Ritter GS, Sizova MS, Proskurina AS, Efremov YR, Bayborodin SI, Potter EA, Taranov OS, Omigov VV, Kochneva GV, Grazhdantseva AA, Zavyalov EL, Razumov IA, Netesov SV, Bogachev SS. Romanenko MV, et al. Among authors: zavyalov el. Anticancer Res. 2019 Nov;39(11):6073-6086. doi: 10.21873/anticanres.13815. Anticancer Res. 2019. PMID: 31704835
Identification of cancer stem cells and a strategy for their elimination.
Dolgova EV, Alyamkina EA, Efremov YR, Nikolin VP, Popova NA, Tyrinova TV, Kozel AV, Minkevich AM, Andrushkevich OM, Zavyalov EL, Romaschenko AV, Bayborodin SI, Taranov OS, Omigov VV, Shevela EY, Stupak VV, Mishinov SV, Rogachev VA, Proskurina AS, Mayorov VI, Shurdov MA, Ostanin AA, Chernykh ER, Bogachev SS. Dolgova EV, et al. Among authors: zavyalov el. Cancer Biol Ther. 2014 Oct;15(10):1378-94. doi: 10.4161/cbt.29854. Cancer Biol Ther. 2014. PMID: 25117082 Free PMC article.
15 results