Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2002 3
2003 4
2004 5
2005 10
2006 6
2007 11
2008 16
2009 19
2010 16
2011 22
2012 28
2013 47
2014 58
2015 64
2016 66
2017 93
2018 100
2019 119
2020 127
2021 53
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

771 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Showing results for zhao kai[au]
Your search for Zhaokai[au] retrieved no results
Bat Coronaviruses in China.
Fan Y, Zhao K, Shi ZL, Zhou P. Fan Y, et al. Among authors: zhao k. Viruses. 2019 Mar 2;11(3):210. doi: 10.3390/v11030210. Viruses. 2019. PMID: 30832341 Free PMC article. Review.
A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin.
Zhou P, Yang XL, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W, Si HR, Zhu Y, Li B, Huang CL, Chen HD, Chen J, Luo Y, Guo H, Jiang RD, Liu MQ, Chen Y, Shen XR, Wang X, Zheng XS, Zhao K, Chen QJ, Deng F, Liu LL, Yan B, Zhan FX, Wang YY, Xiao GF, Shi ZL. Zhou P, et al. Among authors: zhao k. Nature. 2020 Mar;579(7798):270-273. doi: 10.1038/s41586-020-2012-7. Epub 2020 Feb 3. Nature. 2020. PMID: 32015507 Free PMC article.
Prognostic significance of ARL9 and its methylation in low-grade glioma.
Tan Y, Zhang S, Xiao Q, Wang J, Zhao K, Liu W, Huang K, Tian W, Niu H, Lei T, Shu K. Tan Y, et al. Among authors: zhao k. Genomics. 2020 Nov;112(6):4808-4816. doi: 10.1016/j.ygeno.2020.08.035. Epub 2020 Sep 1. Genomics. 2020. PMID: 32882327 Free PMC article.
Polysaccharides as vaccine adjuvants.
Sun B, Yu S, Zhao D, Guo S, Wang X, Zhao K. Sun B, et al. Among authors: zhao k. Vaccine. 2018 Aug 23;36(35):5226-5234. doi: 10.1016/j.vaccine.2018.07.040. Epub 2018 Jul 26. Vaccine. 2018. PMID: 30057282 Review.
Chitosan Derivatives and Their Application in Biomedicine.
Wang W, Meng Q, Li Q, Liu J, Zhou M, Jin Z, Zhao K. Wang W, et al. Among authors: zhao k. Int J Mol Sci. 2020 Jan 12;21(2):487. doi: 10.3390/ijms21020487. Int J Mol Sci. 2020. PMID: 31940963 Free PMC article. Review.
Impaired spermatogenesis in COVID-19 patients.
Li H, Xiao X, Zhang J, Zafar MI, Wu C, Long Y, Lu W, Pan F, Meng T, Zhao K, Zhou L, Shen S, Liu L, Liu Q, Xiong C. Li H, et al. Among authors: zhao k. EClinicalMedicine. 2020 Nov;28:100604. doi: 10.1016/j.eclinm.2020.100604. Epub 2020 Oct 23. EClinicalMedicine. 2020. PMID: 33134901 Free PMC article.
Editorial.
Zhao K. Zhao K. Am J Rhinol Allergy. 2020 Nov;34(6):721-724. doi: 10.1177/1945892420962738. Am J Rhinol Allergy. 2020. PMID: 33012182 No abstract available.
771 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page