Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1983 1
1984 1
1985 3
1987 1
1988 1
1990 2
1991 1
1992 1
1993 1
1994 3
1996 1
1997 1
1999 1
2000 1
2001 1
2002 2
2003 26
2004 20
2005 29
2006 24
2007 14
2008 15
2009 26
2010 14
2011 11
2012 13
2013 22
2014 17
2015 28
2016 17
2017 10
2018 22
2019 8
2020 26
2021 22
2022 14
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

375 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China.
Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He JX, Liu L, Shan H, Lei CL, Hui DSC, Du B, Li LJ, Zeng G, Yuen KY, Chen RC, Tang CL, Wang T, Chen PY, Xiang J, Li SY, Wang JL, Liang ZJ, Peng YX, Wei L, Liu Y, Hu YH, Peng P, Wang JM, Liu JY, Chen Z, Li G, Zheng ZJ, Qiu SQ, Luo J, Ye CJ, Zhu SY, Zhong NS; China Medical Treatment Expert Group for Covid-19. Guan WJ, et al. Among authors: zhong ns. N Engl J Med. 2020 Apr 30;382(18):1708-1720. doi: 10.1056/NEJMoa2002032. Epub 2020 Feb 28. N Engl J Med. 2020. PMID: 32109013 Free PMC article.
Efficacy and safety of Lianhuaqingwen capsules, a repurposed Chinese herb, in patients with coronavirus disease 2019: A multicenter, prospective, randomized controlled trial.
Hu K, Guan WJ, Bi Y, Zhang W, Li L, Zhang B, Liu Q, Song Y, Li X, Duan Z, Zheng Q, Yang Z, Liang J, Han M, Ruan L, Wu C, Zhang Y, Jia ZH, Zhong NS. Hu K, et al. Among authors: zhong ns. Phytomedicine. 2021 May;85:153242. doi: 10.1016/j.phymed.2020.153242. Epub 2020 May 16. Phytomedicine. 2021. PMID: 33867046 Free PMC article. Clinical Trial.
Comorbidity and its impact on 1590 patients with COVID-19 in China: a nationwide analysis.
Guan WJ, Liang WH, Zhao Y, Liang HR, Chen ZS, Li YM, Liu XQ, Chen RC, Tang CL, Wang T, Ou CQ, Li L, Chen PY, Sang L, Wang W, Li JF, Li CC, Ou LM, Cheng B, Xiong S, Ni ZY, Xiang J, Hu Y, Liu L, Shan H, Lei CL, Peng YX, Wei L, Liu Y, Hu YH, Peng P, Wang JM, Liu JY, Chen Z, Li G, Zheng ZJ, Qiu SQ, Luo J, Ye CJ, Zhu SY, Cheng LL, Ye F, Li SY, Zheng JP, Zhang NF, Zhong NS, He JX; China Medical Treatment Expert Group for COVID-19. Guan WJ, et al. Among authors: zhong ns. Eur Respir J. 2020 May 14;55(5):2000547. doi: 10.1183/13993003.00547-2020. Print 2020 May. Eur Respir J. 2020. PMID: 32217650 Free PMC article.
Effectiveness of inactivated SARS-CoV-2 vaccines against the Delta variant infection in Guangzhou: a test-negative case-control real-world study.
Li XN, Huang Y, Wang W, Jing QL, Zhang CH, Qin PZ, Guan WJ, Gan L, Li YL, Liu WH, Dong H, Miao YT, Fan SJ, Zhang ZB, Zhang DM, Zhong NS. Li XN, et al. Among authors: zhong ns. Emerg Microbes Infect. 2021 Dec;10(1):1751-1759. doi: 10.1080/22221751.2021.1969291. Emerg Microbes Infect. 2021. PMID: 34396940 Free PMC article.
Clinical Characteristics of Covid-19 in China. Reply.
Guan WJ, Zhong NS. Guan WJ, et al. Among authors: zhong ns. N Engl J Med. 2020 May 7;382(19):1861-1862. doi: 10.1056/NEJMc2005203. Epub 2020 Mar 27. N Engl J Med. 2020. PMID: 32220206 No abstract available.
Distinct features of SARS-CoV-2-specific IgA response in COVID-19 patients.
Yu HQ, Sun BQ, Fang ZF, Zhao JC, Liu XY, Li YM, Sun XZ, Liang HF, Zhong B, Huang ZF, Zheng PY, Tian LF, Qu HQ, Liu DC, Wang EY, Xiao XJ, Li SY, Ye F, Guan L, Hu DS, Hakonarson H, Liu ZG, Zhong NS. Yu HQ, et al. Among authors: zhong ns. Eur Respir J. 2020 Aug 27;56(2):2001526. doi: 10.1183/13993003.01526-2020. Print 2020 Aug. Eur Respir J. 2020. PMID: 32398307 Free PMC article.
Tiotropium in Early-Stage Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
Zhou Y, Zhong NS, Li X, Chen S, Zheng J, Zhao D, Yao W, Zhi R, Wei L, He B, Zhang X, Yang C, Li Y, Li F, Du J, Gui J, Hu B, Bai C, Huang P, Chen G, Xu Y, Wang C, Liang B, Li Y, Hu G, Tan H, Ye X, Ma X, Chen Y, Hu X, Tian J, Zhu X, Shi Z, Du X, Li M, Liu S, Yu R, Zhao J, Ma Q, Xie C, Li X, Chen T, Lin Y, Zeng L, Ye C, Ye W, Luo X, Zeng L, Yu S, Guan WJ, Ran P. Zhou Y, et al. Among authors: zhong ns. N Engl J Med. 2017 Sep 7;377(10):923-935. doi: 10.1056/NEJMoa1700228. N Engl J Med. 2017. PMID: 28877027 Free article. Clinical Trial.
Rapid Development of SARS-CoV-2 Spike Protein Receptor-Binding Domain Self-Assembled Nanoparticle Vaccine Candidates.
Kang YF, Sun C, Zhuang Z, Yuan RY, Zheng Q, Li JP, Zhou PP, Chen XC, Liu Z, Zhang X, Yu XH, Kong XW, Zhu QY, Zhong Q, Xu M, Zhong NS, Zeng YX, Feng GK, Ke C, Zhao JC, Zeng MS. Kang YF, et al. Among authors: zhong ns. ACS Nano. 2021 Feb 23;15(2):2738-2752. doi: 10.1021/acsnano.0c08379. Epub 2021 Jan 19. ACS Nano. 2021. PMID: 33464829 Free PMC article.
Reply.
Guan WJ, Zhong NS. Guan WJ, et al. Among authors: zhong ns. Respirology. 2020 Aug;25(8):899. doi: 10.1111/resp.13882. Epub 2020 Jun 18. Respirology. 2020. PMID: 32558083 Free article. No abstract available.
375 results