Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1980 1
1981 4
1982 6
1983 2
1984 4
1985 2
1986 12
1987 11
1988 17
1989 20
1990 13
1991 18
1992 17
1993 24
1994 39
1995 28
1996 18
1997 43
1998 31
1999 43
2000 69
2001 59
2002 74
2003 108
2004 107
2005 128
2006 138
2007 177
2008 196
2009 209
2010 273
2011 316
2012 391
2013 463
2014 506
2015 607
2016 645
2017 716
2018 858
2019 1027
2020 1079
2021 1348
2022 123
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

8,934 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Magic and mystery of microRNA-32.
Zeng ZL, Zhu Q, Zhao Z, Zu X, Liu J. Zeng ZL, et al. Among authors: zhu q. J Cell Mol Med. 2021 Sep;25(18):8588-8601. doi: 10.1111/jcmm.16861. Epub 2021 Aug 18. J Cell Mol Med. 2021. PMID: 34405957 Free PMC article. Review.
Deubiquitinases in hematological malignancies.
Lei H, Wang J, Hu J, Zhu Q, Wu Y. Lei H, et al. Among authors: zhu q. Biomark Res. 2021 Aug 28;9(1):66. doi: 10.1186/s40364-021-00320-w. Biomark Res. 2021. PMID: 34454635 Free PMC article. Review.
[Relationship between Myopia and Light Exposure].
Zhu QR, Liu LQ. Zhu QR, et al. Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2021 Nov;52(6):901-906. doi: 10.12182/20211160205. Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2021. PMID: 34841751 Review. Chinese.
Advances in the Synthesis of 2D MXenes.
Wei Y, Zhang P, Soomro RA, Zhu Q, Xu B. Wei Y, et al. Among authors: zhu q. Adv Mater. 2021 Oct;33(39):e2103148. doi: 10.1002/adma.202103148. Epub 2021 Aug 22. Adv Mater. 2021. PMID: 34423479 Review.
Mitochondrion: a sensitive target for Pb exposure.
Han Q, Zhang W, Guo J, Zhu Q, Chen H, Xia Y, Zhu G. Han Q, et al. Among authors: zhu q. J Toxicol Sci. 2021;46(8):345-358. doi: 10.2131/jts.46.345. J Toxicol Sci. 2021. PMID: 34334556 Free article. Review.
Technologies and perspectives for achieving carbon neutrality.
Wang F, Harindintwali JD, Yuan Z, Wang M, Wang F, Li S, Yin Z, Huang L, Fu Y, Li L, Chang SX, Zhang L, Rinklebe J, Yuan Z, Zhu Q, Xiang L, Tsang DCW, Xu L, Jiang X, Liu J, Wei N, Kästner M, Zou Y, Ok YS, Shen J, Peng D, Zhang W, Barceló D, Zhou Y, Bai Z, Li B, Zhang B, Wei K, Cao H, Tan Z, Zhao LB, He X, Zheng J, Bolan N, Liu X, Huang C, Dietmann S, Luo M, Sun N, Gong J, Gong Y, Brahushi F, Zhang T, Xiao C, Li X, Chen W, Jiao N, Lehmann J, Zhu YG, Jin H, Schäffer A, Tiedje JM, Chen JM. Wang F, et al. Among authors: zhu q. Innovation (N Y). 2021 Oct 30;2(4):100180. doi: 10.1016/j.xinn.2021.100180. eCollection 2021 Nov 28. Innovation (N Y). 2021. PMID: 34877561 Free PMC article. Review.
3D bioprinting for fabricating artificial skin tissue.
Gao C, Lu C, Jian Z, Zhang T, Chen Z, Zhu Q, Tai Z, Liu Y. Gao C, et al. Among authors: zhu q. Colloids Surf B Biointerfaces. 2021 Dec;208:112041. doi: 10.1016/j.colsurfb.2021.112041. Epub 2021 Aug 14. Colloids Surf B Biointerfaces. 2021. PMID: 34425531 Review.
8,934 results