Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1974 234
1975 39
2000 265
2001 332
2002 352
2003 400
2004 352
2005 403
2006 393
2007 411
2008 427
2009 427
2010 263
2011 383
2012 424
2013 396
2014 405
2015 410
2016 411
2017 378
2018 362
2019 359
2020 150
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

7,975 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Physiology and Pharmacology of Positive Reinforcement.
Sudakov SK. Sudakov SK. Bull Exp Biol Med. 2019 Apr;166(6):709-713. doi: 10.1007/s10517-019-04423-1. Epub 2019 Apr 24. Bull Exp Biol Med. 2019. PMID: 31020579 Review.
Analgesic Activity of Hexaazaisowurtzitane Derivatives.
Krylova SG, Povet'eva TN, Zueva EP, Suslov NI, Amosova EN, Razina TG, Lopatina KA, Rybalkina OY, Nesterova YV, Afanas'eva OG, Kiseleva EA, Sysolyatin SV, Kulagina DA, Zhdanov VV. Krylova SG, et al. Bull Exp Biol Med. 2019 Feb;166(4):461-465. doi: 10.1007/s10517-019-04372-9. Epub 2019 Feb 20. Bull Exp Biol Med. 2019. PMID: 30788739
Isolation of IgG Associated with Human Placenta.
Ignat'eva NV, Ziganshina MM, Shilova NV, Khasbiullina NR, Bovin NV, Tyutyunnik VL, Sukhikh GT. Ignat'eva NV, et al. Bull Exp Biol Med. 2019 May;167(1):120-122. doi: 10.1007/s10517-019-04474-4. Epub 2019 Jun 10. Bull Exp Biol Med. 2019. PMID: 31183643
DMSO-Free Cryopreservation of Human Umbilical Cord Tissue.
Arutyunyan IV, Strokova SО, Makarov АV, Mullabaeva SМ, Elchaninov АV, Lokhonina АV, Abramov АА, Fatkhudinov ТK. Arutyunyan IV, et al. Bull Exp Biol Med. 2018 Nov;166(1):155-162. doi: 10.1007/s10517-018-4305-5. Epub 2018 Nov 12. Bull Exp Biol Med. 2018. PMID: 30417290
Ultrastructural Organization of Uveal Melanoma Stromal Cells.
Bgatova NP, Makarova VV, Taskaeva YS, Nogovitsina SR, Toporkov IA, Eremina AV, Trunov AN, Chernykh VV. Bgatova NP, et al. Bull Exp Biol Med. 2019 Dec;168(2):285-290. doi: 10.1007/s10517-019-04692-w. Epub 2019 Nov 28. Bull Exp Biol Med. 2019. PMID: 31782005
Evaluation of Kagocel Genotoxicity.
Zhanataev AK, Borovskaya TG, Shcherbakova BS, Rudoi BA, Vychuzhanina AV, Grigor'eva VA, Kamalova SI, Durnev AD. Zhanataev AK, et al. Bull Exp Biol Med. 2019 Apr;166(6):731-734. doi: 10.1007/s10517-019-04428-w. Epub 2019 Apr 24. Bull Exp Biol Med. 2019. PMID: 31020577
Detection of Low-Abundant MicroRNAs with Hybridization Microchips.
Shkurnikov MY, Knyazev EN, Fomicheva KA, Kasatkin MS, Arkov VV, Makarova YA. Shkurnikov MY, et al. Bull Exp Biol Med. 2019 Apr;166(6):788-792. doi: 10.1007/s10517-019-04441-z. Epub 2019 Apr 26. Bull Exp Biol Med. 2019. PMID: 31028584
Correction of Acute Parodontitis with Indolicidin Analogues.
Kutepov IV, Lyashev YD, Artyushkova EB, Solin AV, Serikov VS, Lyashev AY, Chahine AR. Kutepov IV, et al. Bull Exp Biol Med. 2019 May;167(1):47-49. doi: 10.1007/s10517-019-04457-5. Epub 2019 Jun 8. Bull Exp Biol Med. 2019. PMID: 31177448
7,975 results
Jump to page
Feedback