Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2000 197
2001 117
2002 172
2003 169
2004 150
2005 123
2006 132
2007 124
2008 123
2009 139
2010 129
2011 118
2012 108
2013 108
2014 98
2015 79
2016 82
2017 65
2018 67
2019 52
2020 28
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

2,380 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Protonephridial Excretory System in Vestimentifera (Siboglinidae, Annelida).
Rimskaya-Korsakova NN, Karaseva NP, Temereva EN, Malakhov VV. Rimskaya-Korsakova NN, et al. Dokl Biol Sci. 2018 Jan;478(1):22-25. doi: 10.1134/S0012496618010064. Epub 2018 Mar 13. Dokl Biol Sci. 2018. PMID: 29536402
Inactivation of proteolytic enzymes by cestodes.
Izvekova GI, Kuklina MM, Frolova TV. Izvekova GI, et al. Dokl Biol Sci. 2017 Jul;475(1):161-164. doi: 10.1134/S0012496617040081. Epub 2017 Sep 1. Dokl Biol Sci. 2017. PMID: 28861881
Hormonal regulation of NK cell cytotoxic activity.
Shirshev SV, Nekrasova IV, Gorbunova OL, Orlova EG. Shirshev SV, et al. Dokl Biol Sci. 2017 Jan;472(1):28-30. doi: 10.1134/S0012496617010021. Epub 2017 Apr 21. Dokl Biol Sci. 2017. PMID: 28429258
Atria Depolarization in Rats with Alcoholic Cardiomyopathy.
Smirnova SL, Roshchevskaya IM, Roshchevsky MP, Tsorin IB, Stolyaruk VN, Vititnova MB, Kolik LG, Kryzhanovskii SA. Smirnova SL, et al. Dokl Biol Sci. 2018 Mar;479(1):41-43. doi: 10.1134/S0012496618020035. Epub 2018 May 22. Dokl Biol Sci. 2018. PMID: 29790023
Sympathetic Innervation of Stomach in Postnatal Development.
Emanuilov AI, Masliukov PM, Nozdrachev AD. Emanuilov AI, et al. Dokl Biol Sci. 2018 Nov;483(1):219-221. doi: 10.1134/S0012496618060017. Epub 2019 Jan 3. Dokl Biol Sci. 2018. PMID: 30603941
Cytokine pattern of the breast tumor supernatant.
Autenshlyus AI, Kunts TA, Karpukhina KV, Mikhaylova ES, Varaksin NA, Marinkin IO, Lyakhovich VV. Autenshlyus AI, et al. Dokl Biol Sci. 2016 Sep;470(1):247-248. doi: 10.1134/S0012496616050057. Epub 2016 Nov 8. Dokl Biol Sci. 2016. PMID: 27822759
2,380 results
Jump to page
Feedback