Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2010 1
2011 1
2014 2
2015 1
2016 2
2017 1
2018 2
2021 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

9 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Abundance of ribosomal RNA gene copies in the genomes of schizophrenia patients.
Chestkov IV, Jestkova EM, Ershova ES, Golimbet VE, Lezheiko TV, Kolesina NY, Porokhovnik LN, Lyapunova NA, Izhevskaya VL, Kutsev SI, Veiko NN, Kostyuk SV. Chestkov IV, et al. Schizophr Res. 2018 Jul;197:305-314. doi: 10.1016/j.schres.2018.01.001. Epub 2018 Jan 12. Schizophr Res. 2018. PMID: 29336872
Manifestation of Huntington's disease pathology in human induced pluripotent stem cell-derived neurons.
Nekrasov ED, Vigont VA, Klyushnikov SA, Lebedeva OS, Vassina EM, Bogomazova AN, Chestkov IV, Semashko TA, Kiseleva E, Suldina LA, Bobrovsky PA, Zimina OA, Ryazantseva MA, Skopin AY, Illarioshkin SN, Kaznacheyeva EV, Lagarkova MA, Kiselev SL. Nekrasov ED, et al. Among authors: chestkov iv. Mol Neurodegener. 2016 Apr 14;11:27. doi: 10.1186/s13024-016-0092-5. Mol Neurodegener. 2016. PMID: 27080129 Free PMC article.