Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

MyNCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

7,208 results
Filters applied: . Clear all Results are displayed in a computed author sort order. Results by year timeline is unavailable
Page 1
Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China.
Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, Zhang L, Fan G, Xu J, Gu X, Cheng Z, Yu T, Xia J, Wei Y, Wu W, Xie X, Yin W, Li H, Liu M, Xiao Y, Gao H, Guo L, Xie J, Wang G, Jiang R, Gao Z, Jin Q, Wang J, Cao B. Huang C, et al. Among authors: Gao H, Gao Z. Lancet. 2020 Feb 15;395(10223):497-506. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5. Epub 2020 Jan 24. Lancet. 2020. PMID: 31986264
[Clinical analysis of 45 patients with severe acute respiratory syndrome].
Xue X, Zhu J, Pei L, Ding X, Zou H, Xi X, Yu H, Gao Z. Xue X, et al. Among authors: Gao Z. Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2003 May 31;35 Suppl:44-6. Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2003. PMID: 12914216 Chinese.
[Clinical characteristic analysis of the first human case infected by influenza A (H5N1) in Jiangxi Province].
Zhang W, Wen LY, Lu M, Xiong Y, Qian KJ, Deng AH, Guo LS, Xiao ZK, Zhao XS, Duan SM, Xie ZG, Gao ZF, Li M, Shao HQ, Wang GG, Liu DW, Gao ZC. Zhang W, et al. Among authors: Gao ZF, Gao ZC. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2006 May;29(5):300-6. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2006. PMID: 16759484 Chinese.
[Relationship between clinical features and prognosis of highly pathogenic avian influenza A/H5N1 infection in humans in mainland China].
Li J, Xu Y, Chen YQ, Ge Y, Zhang LH, Xu XL, Wu TS, Chen YS, Wang J, Liu JN, Wei LP, Qiu C, Zhong XN, Huang MX, Xin JB, Luo RP, Zhao MS, Li ZQ, Hu CP, Zhao W, Wang H, Zhang W, Guo LS, Wang QY, Zhou LN, Liang ZA, Ma JQ, Liu YJ, Jiang YM, Xie WS, Sheng JF, Gao ZC. Li J, et al. Among authors: Gao ZC. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2009 May;32(5):335-41. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2009. PMID: 19799066 Chinese.
There was a statistical difference in the time of initiating oseltamivir treatment between the survival and the non-survival cases [(6.5 +/- 3.0) d vs (11.8 +/- 3.3) d, Z = 3.70, P<0.05]. ...
There was a statistical difference in the time of initiating oseltamivir treatment between the survival and the non-survival cases [(6.5 +/- …
Predominant characteristics of CTX-M-producing Klebsiella pneumoniae isolates from patients with lower respiratory tract infection in multiple medical centers in China.
An S, Chen J, Wang Z, Wang X, Yan X, Li J, Chen Y, Wang Q, Xu X, Li J, Yang J, Wang H, Gao Z. An S, et al. Among authors: Gao Z. FEMS Microbiol Lett. 2012 Jul;332(2):137-45. doi: 10.1111/j.1574-6968.2012.02586.x. Epub 2012 May 28. FEMS Microbiol Lett. 2012. PMID: 22537112
Clinical findings in 111 cases of influenza A (H7N9) virus infection.
Gao HN, Lu HZ, Cao B, Du B, Shang H, Gan JH, Lu SH, Yang YD, Fang Q, Shen YZ, Xi XM, Gu Q, Zhou XM, Qu HP, Yan Z, Li FM, Zhao W, Gao ZC, Wang GF, Ruan LX, Wang WH, Ye J, Cao HF, Li XW, Zhang WH, Fang XC, He J, Liang WF, Xie J, Zeng M, Wu XZ, Li J, Xia Q, Jin ZC, Chen Q, Tang C, Zhang ZY, Hou BM, Feng ZX, Sheng JF, Zhong NS, Li LJ. Gao HN, et al. Among authors: Gao ZC. N Engl J Med. 2013 Jun 13;368(24):2277-85. doi: 10.1056/NEJMoa1305584. Epub 2013 May 22. N Engl J Med. 2013. PMID: 23697469
7,208 results
Jump to page
Feedback