Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

11 results
Filters applied: . Clear all Results are displayed in a computed author sort order. Results by year timeline is unavailable
Page 1
Spontaneous rupture of an intracranial teratoma.
Xuzhu C, Tao J, Junmei W, Jianping D. Xuzhu C, et al. Among authors: jianping d. Neurol India. 2010 Jan-Feb;58(1):166-7. doi: 10.4103/0028-3886.60391. Neurol India. 2010. PMID: 20228502 Free article. No abstract available.
Endovascular Aneurysm Treatment with the Numen Coil Embolization System: A Prospective Randomized Controlled Open-Label Multicenter Noninferiority Trial in China.
Zhao R, Duan G, Yang P, Li T, Guan S, Yang H, Zhao Z, Zhu X, Liang G, Wu X, Leng B, Wang Y, Wu Y, Zuo Q, Zhang L, Li Z, Zhou Y, Zhao K, Dai D, Fang Y, Li Q, Huang Q, Hong B, Xu Y, Liu J; CATCH Investigators, Kaixia Z, Gong C, Qingzhu A, Yongtao Z, Yingkun H, Weixing B, Zhang L, Xiaoyu K, Ning W, Min G, Bin X, Guangming D, Li L, Liangfu Z, Zhilong Z, Qiuji S, Kaitao C, Liheng W, Qiang L, Jianjun G, Kun Z, Yongfeng W, Zhiyu Z, Zhen C, Haowen X, Linyu W, Xinbin G, Chao L, Feng F, Zining L, Yuanyuan G, Hu C, Zhongjun Y, Wei F, Wenyan L, Jiang L, Jianping D, Zhihong L, Xu G, Xiaogang W, Yushu D, Chuangzhong L, Song L, Lu T, Yuan Y, Minghua S, Zaiqiang Z, Jing W, Guifeng S, Jiyong C, Zhen Z, Xiaobing Z, Yan C, Lingfeng L, Youqing D, Guohua M, Jianming Z, Xianliang L, Ziyun G, Shuxin S, Minhua Y, Yijin F, Xin X, Han P, Jian Y, Wenting F. Zhao R, et al. Among authors: jianping d. World Neurosurg. 2022 Apr;160:e23-e32. doi: 10.1016/j.wneu.2021.11.067. Epub 2021 Dec 11. World Neurosurg. 2022. PMID: 34906756 Clinical Trial.
11 results