Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1979 1
1981 1
1982 2
1983 3
1984 1
1985 5
1986 6
1987 5
1988 3
1989 4
1990 5
1991 4
1992 1
1993 8
1994 4
1995 2
1996 4
1997 8
1998 6
1999 7
2000 7
2001 11
2002 15
2003 17
2004 23
2005 31
2006 34
2007 37
2008 36
2009 37
2010 49
2011 56
2012 52
2013 70
2014 63
2015 67
2016 64
2017 46
2018 71
2019 71
2020 84
2021 80
2022 46
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

1,070 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
METTL3-mediated m6A modification is required for cerebellar development.
Wang CX, Cui GS, Liu X, Xu K, Wang M, Zhang XX, Jiang LY, Li A, Yang Y, Lai WY, Sun BF, Jiang GB, Wang HL, Tong WM, Li W, Wang XJ, Yang YG, Zhou Q. Wang CX, et al. PLoS Biol. 2018 Jun 7;16(6):e2004880. doi: 10.1371/journal.pbio.2004880. eCollection 2018 Jun. PLoS Biol. 2018. PMID: 29879109 Free PMC article.
The Landscape of Cell-Free HBV Integrations and Mutations in Cirrhosis and Hepatocellular Carcinoma Patients.
Zheng B, Liu XL, Fan R, Bai J, Wen H, Du LT, Jiang GQ, Wang CY, Fan XT, Ye YN, Qian YS, Wang YC, Liu GJ, Deng GH, Shen F, Hu HP, Wang H, Zhang QZ, Ru LL, Zhang J, Gao YH, Xia J, Yan HD, Liang MF, Yu YL, Sun FM, Gao YJ, Sun J, Zhong CX, Wang Y, Kong F, Chen JM, Zheng D, Yang Y, Wang CX, Wu L, Hou JL, Liu JF, Wang HY, Chen L. Zheng B, et al. Among authors: wang cx. Clin Cancer Res. 2021 Jul 1;27(13):3772-3783. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-21-0002. Epub 2021 May 4. Clin Cancer Res. 2021. PMID: 33947693
Last Patents on Bubble Electrospinning.
Liu GL, Zhang YM, Tian D, Zhou BZ, Lu ZQ, Wang CX. Liu GL, et al. Among authors: wang cx. Recent Pat Nanotechnol. 2020;14(1):5-9. doi: 10.2174/1872210513666191107123446. Recent Pat Nanotechnol. 2020. PMID: 31702523
[Molecular genetics research of medicinal plants].
Chen SL, Wu WG, Wang CX, Xiang L, Shi YH, Zhang D, Hu HY. Chen SL, et al. Among authors: wang cx. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2019 Jun;44(12):2421-2432. doi: 10.19540/j.cnki.cjcmm.20190514.102. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2019. PMID: 31359707 Review. Chinese.
Chronic Actinic Dermatitis Revisited.
Wang CX, Belsito DV. Wang CX, et al. Dermatitis. 2020 Jan/Feb;31(1):68-74. doi: 10.1097/DER.0000000000000531. Dermatitis. 2020. PMID: 31905184
The Post-Synaptic Function of Brca2.
Wang CX, Jimenez-Sainz J, Jensen RB, Mazin AV. Wang CX, et al. Sci Rep. 2019 Mar 14;9(1):4554. doi: 10.1038/s41598-019-41054-y. Sci Rep. 2019. PMID: 30872704 Free PMC article.
1,070 results