Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1983 2
1985 2
1991 1
2001 2
2002 1
2003 1
2005 5
2007 1
2008 2
2009 2
2010 4
2011 12
2012 7
2013 6
2014 8
2015 5
2016 11
2017 11
2018 9
2019 9
2020 11
2021 11
2022 8
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

120 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
[Gastrointestinal complications of liver cirrhosis].
Yin XR, Chen DF. Yin XR, et al. Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2020 May 20;28(5):377-380. doi: 10.3760/cma.j.cn501113-20200413-00179. Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2020. PMID: 32536051 Chinese.
SHARPIN stabilizes β-catenin through a linear ubiquitination-independent manner to support gastric tumorigenesis.
Zhang L, Liu Q, Liu KW, Qin ZY, Zhu GX, Shen LT, Zhang N, Liu BY, Che LR, Li JY, Wang T, Wen LZ, Liu KJ, Guo Y, Yin XR, Wang XW, Zhou ZH, Xiao HL, Cui YH, Bian XW, Lan CH, Chen D, Wang B. Zhang L, et al. Among authors: yin xr. Gastric Cancer. 2021 Mar;24(2):402-416. doi: 10.1007/s10120-020-01138-5. Epub 2020 Nov 7. Gastric Cancer. 2021. PMID: 33159601
120 results