Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1980 1
1981 1
1983 1
1987 1
1988 7
1989 4
1990 2
1991 1
1992 3
1993 3
1994 10
1995 2
1996 3
1997 8
1998 3
1999 4
2000 5
2001 3
2002 8
2003 5
2004 12
2005 21
2006 13
2007 21
2008 30
2009 49
2010 38
2011 60
2012 56
2013 60
2014 49
2015 55
2016 58
2017 54
2018 60
2019 63
2020 73
2021 72
2022 71
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

915 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Gut microbiota and metabolic syndrome.
Wang PX, Deng XR, Zhang CH, Yuan HJ. Wang PX, et al. Among authors: zhang ch. Chin Med J (Engl). 2020 Apr 5;133(7):808-816. doi: 10.1097/CM9.0000000000000696. Chin Med J (Engl). 2020. PMID: 32106124 Free PMC article. Review.
Etiological and epidemiological features of acute respiratory infections in China.
Li ZJ, Zhang HY, Ren LL, Lu QB, Ren X, Zhang CH, Wang YF, Lin SH, Zhang XA, Li J, Zhao SW, Yi ZG, Chen X, Yang ZS, Meng L, Wang XH, Liu YL, Wang X, Cui AL, Lai SJ, Jiang T, Yuan Y, Shi LS, Liu MY, Zhu YL, Zhang AR, Zhang ZJ, Yang Y, Ward MP, Feng LZ, Jing HQ, Huang LY, Xu WB, Chen Y, Wu JG, Yuan ZH, Li MF, Wang Y, Wang LP, Fang LQ, Liu W, Hay SI, Gao GF, Yang WZ; Chinese Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Etiology of Respiratory Infection Surveillance Study Team. Li ZJ, et al. Among authors: zhang ch. Nat Commun. 2021 Aug 18;12(1):5026. doi: 10.1038/s41467-021-25120-6. Nat Commun. 2021. PMID: 34408158 Free PMC article.
Genetics of Parkinson's disease and related disorders.
Zhang PL, Chen Y, Zhang CH, Wang YX, Fernandez-Funez P. Zhang PL, et al. Among authors: zhang ch. J Med Genet. 2018 Feb;55(2):73-80. doi: 10.1136/jmedgenet-2017-105047. Epub 2017 Nov 18. J Med Genet. 2018. PMID: 29151060 Review.
Effectiveness of inactivated SARS-CoV-2 vaccines against the Delta variant infection in Guangzhou: a test-negative case-control real-world study.
Li XN, Huang Y, Wang W, Jing QL, Zhang CH, Qin PZ, Guan WJ, Gan L, Li YL, Liu WH, Dong H, Miao YT, Fan SJ, Zhang ZB, Zhang DM, Zhong NS. Li XN, et al. Among authors: zhang ch. Emerg Microbes Infect. 2021 Dec;10(1):1751-1759. doi: 10.1080/22221751.2021.1969291. Emerg Microbes Infect. 2021. PMID: 34396940 Free PMC article.
Etiological, epidemiological, and clinical features of acute diarrhea in China.
Wang LP, Zhou SX, Wang X, Lu QB, Shi LS, Ren X, Zhang HY, Wang YF, Lin SH, Zhang CH, Geng MJ, Zhang XA, Li J, Zhao SW, Yi ZG, Chen X, Yang ZS, Meng L, Wang XH, Liu YL, Cui AL, Lai SJ, Liu MY, Zhu YL, Xu WB, Chen Y, Wu JG, Yuan ZH, Li MF, Huang LY, Li ZJ, Liu W, Fang LQ, Jing HQ, Hay SI, Gao GF, Yang WZ; Chinese Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Etiology of Diarrhea Surveillance Study Team. Wang LP, et al. Among authors: zhang ch. Nat Commun. 2021 Apr 29;12(1):2464. doi: 10.1038/s41467-021-22551-z. Nat Commun. 2021. PMID: 33927201 Free PMC article.
Characterization of the genomic landscape and actionable mutations in Chinese breast cancers by clinical sequencing.
Lang GT, Jiang YZ, Shi JX, Yang F, Li XG, Pei YC, Zhang CH, Ma D, Xiao Y, Hu PC, Wang H, Yang YS, Guo LW, Lu XX, Xue MZ, Wang P, Cao AY, Ling H, Wang ZH, Yu KD, Di GH, Li DQ, Wang YJ, Yu Y, Shi LM, Hu X, Huang W, Shao ZM. Lang GT, et al. Among authors: zhang ch. Nat Commun. 2020 Nov 10;11(1):5679. doi: 10.1038/s41467-020-19342-3. Nat Commun. 2020. PMID: 33173047 Free PMC article.
ACE2 pathway regulates thermogenesis and energy metabolism.
Cao X, Shi TT, Zhang CH, Jin WZ, Song LN, Zhang YC, Liu JY, Yang FY, Rotimi CN, Xu A, Yang JK. Cao X, et al. Among authors: zhang ch. Elife. 2022 Jan 11;11:e72266. doi: 10.7554/eLife.72266. Elife. 2022. PMID: 35014608 Free PMC article.
The roles and mechanisms of G3BP1 in tumour promotion.
Zhang CH, Wang JX, Cai ML, Shao R, Liu H, Zhao WL. Zhang CH, et al. J Drug Target. 2019 Mar;27(3):300-305. doi: 10.1080/1061186X.2018.1523415. Epub 2018 Oct 3. J Drug Target. 2019. PMID: 30207743 Review.
915 results