Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1980 1
1981 1
1986 1
1987 2
1988 2
1990 3
1991 2
1992 2
1993 5
1994 3
1996 1
1997 3
1998 2
1999 5
2000 2
2001 2
2002 1
2003 4
2004 15
2005 21
2006 11
2007 19
2008 21
2009 19
2010 11
2011 21
2012 24
2013 23
2014 15
2015 21
2016 32
2017 28
2018 26
2019 24
2020 33
2021 45
2022 13
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

433 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Expansion of Human-Specific GGC Repeat in Neuronal Intranuclear Inclusion Disease-Related Disorders.
Tian Y, Wang JL, Huang W, Zeng S, Jiao B, Liu Z, Chen Z, Li Y, Wang Y, Min HX, Wang XJ, You Y, Zhang RX, Chen XY, Yi F, Zhou YF, Long HY, Zhou CJ, Hou X, Wang JP, Xie B, Liang F, Yang ZY, Sun QY, Allen EG, Shafik AM, Kong HE, Guo JF, Yan XX, Hu ZM, Xia K, Jiang H, Xu HW, Duan RH, Jin P, Tang BS, Shen L. Tian Y, et al. Among authors: zhang rx. Am J Hum Genet. 2019 Jul 3;105(1):166-176. doi: 10.1016/j.ajhg.2019.05.013. Epub 2019 Jun 6. Am J Hum Genet. 2019. PMID: 31178126 Free PMC article.
The Phenotypic and Genetic Spectrum of Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia in China.
Huang XJ, Wang SG, Guo XN, Tian WT, Zhan FX, Zhu ZY, Yin XM, Liu Q, Yin KL, Liu XR, Zhang Y, Liu ZG, Liu XL, Zheng L, Wang T, Wu L, Rong TY, Wang Y, Zhang M, Bi GH, Tang WG, Zhang C, Zhong P, Wang CY, Tang JG, Lu W, Zhang RX, Zhao GH, Li XH, Li H, Chen T, Li HY, Luo XG, Song YY, Tang HD, Luan XH, Zhou HY, Tang BS, Chen SD, Cao L. Huang XJ, et al. Among authors: zhang rx. Mov Disord. 2020 Aug;35(8):1428-1437. doi: 10.1002/mds.28061. Epub 2020 May 11. Mov Disord. 2020. PMID: 32392383
Autophagy in chronic stress induced atherosclerosis.
Li N, Zhang RX, Xie XJ, Gu HF. Li N, et al. Among authors: zhang rx. Clin Chim Acta. 2020 Apr;503:70-75. doi: 10.1016/j.cca.2020.01.006. Epub 2020 Jan 13. Clin Chim Acta. 2020. PMID: 31945340 Review.
[Geo-herbalism study of Magnoliae Officinalis Cortex].
Xue ZZ, Zhang RX, Yang B. Xue ZZ, et al. Among authors: zhang rx. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2019 Sep;44(17):3601-3607. doi: 10.19540/j.cnki.cjcmm.20190701.104. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2019. PMID: 31602929 Review. Chinese.
[Surgical treatment of allergic rhinitis].
Zhang RX. Zhang RX. Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2020 Jan;34(1):1-4. doi: 10.13201/j.issn.1001-1781.2020.01.001. Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2020. PMID: 32086887 Chinese. No abstract available.
433 results