Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1993 1
1998 1
1999 1
2003 1
2004 1
2006 1
2008 1
2014 3
2015 1
2016 1
2017 2
2018 1
2019 2
2020 3
2021 2
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

20 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Group-based cardiac rehabilitation interventions. A challenge for physical and rehabilitation medicine physicians: a randomized controlled trial.
Papathanasiou JV, Petrov I, Tokmakova MP, Dimitrova DD, Spasov L, Dzhafer NS, Tsekoura D, Dionyssiotis Y, Ferreira AS, Lopes AJ, Rosulescu E, Foti C. Papathanasiou JV, et al. Among authors: tsekoura d. Eur J Phys Rehabil Med. 2020 Aug;56(4):479-488. doi: 10.23736/S1973-9087.20.06013-X. Epub 2020 Jan 23. Eur J Phys Rehabil Med. 2020. PMID: 31976639 Free article. Clinical Trial.
Cardiovascular disease in women: Executive summary of the expert panel statement of women in cardiology of the hellenic cardiological society.
Chrysohoou C, Aggeli C, Avgeropoulou C, Aroni M, Bonou M, Boutsikou M, Brili S, Chamodraka E, Dagre A, Flevari P, Fountoulaki A, Frogoudaki A, Gkouziouta A, Grapsa J, Hatzinikolaou-Kotsakou E, Kalantzi K, Kitsiou A, Kostakou P, Kourea R, Koutrolou-Sotiropoulou P, Marketou M, Mavrogeni S, Naka KK, Nikolaou M, Papazachou O, Papavasileiou LP, Simeonidou E, Theopistou A, Triantafyllidi H, Trikka C, Tsekoura D, Tzifa A, Vaina S, Vrettou AR, Zaglavara T, Kolovou G; Reviewers. Chrysohoou C, et al. Among authors: tsekoura d. Hellenic J Cardiol. 2020 Nov-Dec;61(6):362-377. doi: 10.1016/j.hjc.2020.09.015. Epub 2020 Oct 9. Hellenic J Cardiol. 2020. PMID: 33045394 Free PMC article. Review.
Testosterone deficiency: a determinant of aortic stiffness in men.
Vlachopoulos C, Ioakeimidis N, Miner M, Aggelis A, Pietri P, Terentes-Printzios D, Tsekoura D, Stefanadis C. Vlachopoulos C, et al. Among authors: tsekoura d. Atherosclerosis. 2014 Mar;233(1):278-83. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2013.12.010. Epub 2014 Jan 18. Atherosclerosis. 2014. PMID: 24529157
20 results