Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2004 2
2005 1
2006 5
2007 7
2008 5
2009 5
2010 7
2011 12
2012 12
2013 14
2014 14
2015 7
2016 15
2017 16
2018 14
2019 12
2020 22
2021 31
2022 17
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

185 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Did you mean li guo yang (80 results)?
Lignin degradation by water buffalo.
Xu Q, Zhong H, Zhou J, Wu Y, Ma Z, Yang L, Wang Z, Ling C, Li X. Xu Q, et al. Among authors: yang l. Trop Anim Health Prod. 2021 Jun 5;53(3):344. doi: 10.1007/s11250-021-02787-z. Trop Anim Health Prod. 2021. PMID: 34091758
[Textual research on classical prescriptions in Mongolian medicine].
Menghe BL, Ao WL, Wang XL, Yang LG, Sudu NB, Guo G, Bao ZJ, Mu QE, Bao XH. Menghe BL, et al. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2021 Oct;46(19):5137-5143. doi: 10.19540/j.cnki.cjcmm.20210427.501. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2021. PMID: 34738412 Chinese.
[Active DNA demethylation in mammals].
Xiao Y, Zhang HL, Bai LY, Wang XM, Li WG, Yang LG. Xiao Y, et al. Yi Chuan. 2011 Apr;33(4):298-306. doi: 10.3724/sp.j.1005.2011.00298. Yi Chuan. 2011. PMID: 21482518 Review. Chinese.
MicroRNAs: New Insight in Modulating Follicular Atresia: A Review.
Worku T, Rehman ZU, Talpur HS, Bhattarai D, Ullah F, Malobi N, Kebede T, Yang L. Worku T, et al. Among authors: yang l. Int J Mol Sci. 2017 Feb 9;18(2):333. doi: 10.3390/ijms18020333. Int J Mol Sci. 2017. PMID: 28208755 Free PMC article. Review.
Genome-wide association study for buffalo mammary gland morphology.
Li J, Liu J, Liu S, Campanile G, Salzano A, Gasparrini B, Plastow G, Zhang C, Wang Z, Liang A, Yang L. Li J, et al. Among authors: yang l. J Dairy Res. 2020 Feb;87(1):27-31. doi: 10.1017/S0022029919000967. J Dairy Res. 2020. PMID: 32114990
185 results