Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2005 1
2010 1
2011 1
2017 1
2018 2
2020 2
2021 4
2022 1
2023 1

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

14 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Conservative and Atypical Ferritins of Sponges.
Adameyko KI, Burakov AV, Finoshin AD, Mikhailov KV, Kravchuk OI, Kozlova OS, Gornostaev NG, Cherkasov AV, Erokhov PA, Indeykina MI, Bugrova AE, Kononikhin AS, Moiseenko AV, Sokolova OS, Bonchuk AN, Zhegalova IV, Georgiev AA, Mikhailov VS, Gogoleva NE, Gazizova GR, Shagimardanova EI, Gusev OA, Lyupina YV. Adameyko KI, et al. Among authors: kozlova os. Int J Mol Sci. 2021 Aug 11;22(16):8635. doi: 10.3390/ijms22168635. Int J Mol Sci. 2021. PMID: 34445356 Free PMC article.
COVID-19-Associated Pulmonary Aspergillosis in Russia.
Shadrivova O, Gusev D, Vashukova M, Lobzin D, Gusarov V, Zamyatin M, Zavrazhnov A, Mitichkin M, Borzova Y, Kozlova O, Desyatik E, Burygina E, Ignatyeva S, Oganesyan E, Vasilyeva N, Klimko N, Working Group. Shadrivova O, et al. Among authors: kozlova o. J Fungi (Basel). 2021 Dec 10;7(12):1059. doi: 10.3390/jof7121059. J Fungi (Basel). 2021. PMID: 34947041 Free PMC article.
DetR DB: A Database of Ionizing Radiation Resistance Determinants.
Ryabova A, Kozlova O, Kadirov A, Ananeva A, Gusev O, Shagimardanova E. Ryabova A, et al. Among authors: kozlova o. Genes (Basel). 2020 Dec 9;11(12):1477. doi: 10.3390/genes11121477. Genes (Basel). 2020. PMID: 33317063 Free PMC article.
Metabolic Activity of Micromycetes Affecting Urban Concrete Constructions.
Yakovleva G, Sagadeev E, Stroganov V, Kozlova O, Okunev R, Ilinskaya O. Yakovleva G, et al. Among authors: kozlova o. ScientificWorldJournal. 2018 Dec 2;2018:8360287. doi: 10.1155/2018/8360287. eCollection 2018. ScientificWorldJournal. 2018. PMID: 30622444 Free PMC article.
High quality genome assembly of the anhydrobiotic midge provides insights on a single chromosome-based emergence of extreme desiccation tolerance.
Yoshida Y, Shaikhutdinov N, Kozlova O, Itoh M, Tagami M, Murata M, Nishiyori-Sueki H, Kojima-Ishiyama M, Noma S, Cherkasov A, Gazizova G, Nasibullina A, Deviatiiarov R, Shagimardanova E, Ryabova A, Yamaguchi K, Bino T, Shigenobu S, Tokumoto S, Miyata Y, Cornette R, Yamada TG, Funahashi A, Tomita M, Gusev O, Kikawada T. Yoshida Y, et al. Among authors: kozlova o. NAR Genom Bioinform. 2022 Apr 5;4(2):lqac029. doi: 10.1093/nargab/lqac029. eCollection 2022 Jun. NAR Genom Bioinform. 2022. PMID: 35387384 Free PMC article.
Next generation sequencing analysis of consecutive Russian patients with clinical suspicion of inborn errors of immunity.
Suspitsin EN, Guseva MN, Kostik MM, Sokolenko AP, Skripchenko NV, Levina AS, Goleva OV, Dubko MF, Tumakova AV, Makhova MA, Lyazina LV, Bizin IV, Sokolova NE, Gabrusskaya TV, Ditkovskaya LV, Kozlova OP, Vahliarskaya SS, Kondratenko IV, Imyanitov EN. Suspitsin EN, et al. Among authors: kozlova op. Clin Genet. 2020 Sep;98(3):231-239. doi: 10.1111/cge.13789. Epub 2020 Jun 17. Clin Genet. 2020. PMID: 32441320
Cooption of heat shock regulatory system for anhydrobiosis in the sleeping chironomid Polypedilum vanderplanki.
Mazin PV, Shagimardanova E, Kozlova O, Cherkasov A, Sutormin R, Stepanova VV, Stupnikov A, Logacheva M, Penin A, Sogame Y, Cornette R, Tokumoto S, Miyata Y, Kikawada T, Gelfand MS, Gusev O. Mazin PV, et al. Among authors: kozlova o. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Mar 6;115(10):E2477-E2486. doi: 10.1073/pnas.1719493115. Epub 2018 Feb 20. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018. PMID: 29463761 Free PMC article.
14 results