Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1969 2
1971 2
1972 1
1973 1
1975 3
1976 2
1977 5
1979 1
1980 2
1981 1
1982 3
1984 4
1985 1
1987 1
1989 2
1991 1
1993 1
1995 2
2012 1
2013 5
2015 1
2016 3
2017 5
2018 2
2019 2
2020 7
2021 15
2022 18
2023 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

92 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia.
Logunov DY, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, Tukhvatulin AI, Zubkova OV, Dzharullaeva AS, Kovyrshina AV, Lubenets NL, Grousova DM, Erokhova AS, Botikov AG, Izhaeva FM, Popova O, Ozharovskaya TA, Esmagambetov IB, Favorskaya IA, Zrelkin DI, Voronina DV, Shcherbinin DN, Semikhin AS, Simakova YV, Tokarskaya EA, Egorova DA, Shmarov MM, Nikitenko NA, Gushchin VA, Smolyarchuk EA, Zyryanov SK, Borisevich SV, Naroditsky BS, Gintsburg AL; Gam-COVID-Vac Vaccine Trial Group. Logunov DY, et al. Among authors: gushchin va. Lancet. 2021 Feb 20;397(10275):671-681. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00234-8. Epub 2021 Feb 2. Lancet. 2021. PMID: 33545094 Free PMC article. Clinical Trial.
Resistance to peptidoglycan-degrading enzymes.
Grishin AV, Karyagina AS, Vasina DV, Vasina IV, Gushchin VA, Lunin VG. Grishin AV, et al. Among authors: gushchin va. Crit Rev Microbiol. 2020 Nov;46(6):703-726. doi: 10.1080/1040841X.2020.1825333. Epub 2020 Sep 26. Crit Rev Microbiol. 2020. PMID: 32985279 Review.
Microbiological Characteristics of Some Stations of Moscow Subway.
Pochtovyi AA, Vasina DV, Verdiev BI, Shchetinin AM, Yuzhakov AG, Ovchinnikov RS, Tkachuk AP, Gushchin VA, Gintsburg AL. Pochtovyi AA, et al. Among authors: gushchin va. Biology (Basel). 2022 Jan 21;11(2):170. doi: 10.3390/biology11020170. Biology (Basel). 2022. PMID: 35205037 Free PMC article.
The rise and spread of the SARS-CoV-2 AY.122 lineage in Russia.
Klink GV, Safina KR, Nabieva E, Shvyrev N, Garushyants S, Alekseeva E, Komissarov AB, Danilenko DM, Pochtovyi AA, Divisenko EV, Vasilchenko LA, Shidlovskaya EV, Kuznetsova NA; Coronavirus Russian Genetics Initiative (CoRGI) Consortium; Speranskaya AS, Samoilov AE, Neverov AD, Popova AV, Fedonin GG; CRIE Consortium; Akimkin VG, Lioznov D, Gushchin VA, Shchur V, Bazykin GA. Klink GV, et al. Among authors: gushchin va. Virus Evol. 2022 Mar 5;8(1):veac017. doi: 10.1093/ve/veac017. eCollection 2022. Virus Evol. 2022. PMID: 35371558 Free PMC article.
Antiviral Activity of N1,N3-Disubstituted Uracil Derivatives against SARS-CoV-2 Variants of Concern.
Siniavin AE, Novikov MS, Gushchin VA, Terechov AA, Ivanov IA, Paramonova MP, Gureeva ES, Russu LI, Kuznetsova NA, Shidlovskaya EV, Luyksaar SI, Vasina DV, Zolotov SA, Zigangirova NA, Logunov DY, Gintsburg AL. Siniavin AE, et al. Among authors: gushchin va. Int J Mol Sci. 2022 Sep 5;23(17):10171. doi: 10.3390/ijms231710171. Int J Mol Sci. 2022. PMID: 36077564 Free PMC article.
Features of the Humoral Response to Infection, Vaccination, and Revaccination during COVID-19.
Kombarova SY, Aleshkin AV, Novikova LI, Bochkareva SS, Zatevalov AM, Mekhtiev ER, Mizaeva TE, Basov AA, Borisova OY, Likhanskaya EI, Voropaeva EA, Urban YN, Mitrokhin SD, Shkoda AS, Gushchin VA, Sinyavin AE, Nikiforova MA, Lebedin YS, Karaulov AV. Kombarova SY, et al. Among authors: gushchin va. Bull Exp Biol Med. 2022 Oct;173(6):734-739. doi: 10.1007/s10517-022-05620-1. Epub 2022 Nov 2. Bull Exp Biol Med. 2022. PMID: 36322302 Free PMC article.
SARS-CoV-2 evolution in a patient with secondary B-cell immunodeficiency: A clinical case.
Mukhina OA, Fomina DS, Parshin VV, Gushchin VA, Dolzhikova IV, Shchetinin AM, Chudakov DM, Alekseeva E, Korostin D, Bazykin GA, Klink G, Logunov DY, Lysenko MA. Mukhina OA, et al. Among authors: gushchin va. Hum Vaccin Immunother. 2022 Nov 30;18(6):2101334. doi: 10.1080/21645515.2022.2101334. Epub 2022 Aug 1. Hum Vaccin Immunother. 2022. PMID: 35914217 Free PMC article.
Sputnik V Effectiveness against Hospitalization with COVID-19 during Omicron Dominance.
Shkoda AS, Gushchin VA, Ogarkova DA, Stavitskaya SV, Orlova OE, Kuznetsova NA, Keruntu EN, Pochtovyi AA, Pukhov AV, Kleymenov DA, Krzhanovsky VG, Vasina DV, Shkuratova NV, Shidlovskaya EV, Gorbunov AL, Kustova DD, Mazurina EA, Kozlova SR, Soboleva AV, Grigoriev IV, Pankratyeva LL, Odintsova AS, Belyaeva ED, Bessonova AA, Vasilchenko LA, Lupu IP, Adgamov RR, Tkachuk AP, Tokarskaya EA, Logunov DY, Gintsburg AL. Shkoda AS, et al. Among authors: gushchin va. Vaccines (Basel). 2022 Jun 13;10(6):938. doi: 10.3390/vaccines10060938. Vaccines (Basel). 2022. PMID: 35746546 Free PMC article.
The rise and spread of the SARS-CoV-2 AY.122 lineage in Russia.
Klink GV, Safina K, Nabieva E, Shvyrev N, Garushyants S, Alekseeva E, Komissarov AB, Danilenko DM, Pochtovyi AA, Divisenko EV, Vasilchenko LA, Shidlovskaya EV, Kuznetsova NA; Coronavirus Russian Genetics Initiative (CoRGI) Consortium; Samoilov AE, Neverov AD, Popova AV, Fedonin GG; CRIE Consortium; Akimkin VG, Lioznov D, Gushchin VA, Shchur V, Bazykin GA. Klink GV, et al. Among authors: gushchin va. medRxiv. 2021 Dec 5:2021.12.02.21267168. doi: 10.1101/2021.12.02.21267168. Preprint. medRxiv. 2021. PMID: 34909799 Free PMC article. Updated.
92 results