Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1985 1
1987 3
1989 1
1991 1
1992 1
1993 1
2010 5
2011 6
2012 9
2013 9
2014 7
2015 9
2016 13
2017 12
2018 21
2019 19
2020 16
2021 27
2022 24
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

163 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Tsunami detection by GPS-derived ionospheric total electron content.
Shrivastava MN, Maurya AK, Gonzalez G, Sunil PS, Gonzalez J, Salazar P, Aranguiz R. Shrivastava MN, et al. Among authors: maurya ak. Sci Rep. 2021 Jun 21;11(1):12978. doi: 10.1038/s41598-021-92479-3. Sci Rep. 2021. PMID: 34155312 Free PMC article.
Responsive Nanofibers with Embedded Hierarchical Lipid Self-Assemblies.
Tien ND, Maurya AK, Fortunato G, Rottmar M, Zboray R, Erni R, Dommann A, Rossi RM, Neels A, Sadeghpour A. Tien ND, et al. Among authors: maurya ak. Langmuir. 2020 Oct 13;36(40):11787-11797. doi: 10.1021/acs.langmuir.0c01487. Epub 2020 Oct 2. Langmuir. 2020. PMID: 32936649 Free article.
On the origin of SCPP genes.
Venkatesh B, Lee AP, Ravi V, Maurya AK, Korzh V, Lim ZW, Ingham PW, Boehm T, Brenner S, Warren WC. Venkatesh B, et al. Among authors: maurya ak. Evol Dev. 2014 May;16(3):125-6. doi: 10.1111/ede.12072. Epub 2014 May 5. Evol Dev. 2014. PMID: 24798313 No abstract available.
Insights from a Pan India Sero-Epidemiological survey (Phenome-India Cohort) for SARS-CoV2.
Naushin S, Sardana V, Ujjainiya R, Bhatheja N, Kutum R, Bhaskar AK, Pradhan S, Prakash S, Khan R, Rawat BS, Tallapaka KB, Anumalla M, Chandak GR, Lahiri A, Kar S, Mulay SR, Mugale MN, Srivastava M, Khan S, Srivastava A, Tomar B, Veerapandian M, Venkatachalam G, Vijayakumar SR, Agarwal A, Gupta D, Halami PM, Peddha MS, Sundaram GM, Veeranna RP, Pal A, Agarwal VK, Maurya AK, Singh RK, Raman AK, Anandasadagopan SK, Karuppanan P, Venkatesan S, Sardana HK, Kothari A, Jain R, Thakur A, Parihar DS, Saifi A, Kaur J, Kumar V, Mishra A, Gogeri I, Rayasam G, Singh P, Chakraborty R, Chaturvedi G, Karunakar P, Yadav R, Singhmar S, Singh D, Sarkar S, Bhattacharya P, Acharya S, Singh V, Verma S, Soni D, Seth S, Vashisht S, Thakran S, Fatima F, Singh AP, Sharma A, Sharma B, Subramanian M, Padwad YS, Hallan V, Patial V, Singh D, Tripude NV, Chakrabarti P, Maity SK, Ganguly D, Sarkar J, Ramakrishna S, Kumar BN, Kumar KA, Gandhi SG, Jamwal PS, Chouhan R, Jamwal VL, Kapoor N, Ghosh D, Thakkar G, Subudhi U, Sen P, Chaudhury SR, Kumar R, Gupta P, Tuli A, Sharma D, Ringe RP, D A, Kulkarni M, Shanmugam D, Dharne MS, Dastager SG, Joshi R, Patil AP, Mahajan SN, Khan AH, Wagh V, Yadav RK, Khilari A, Bhadange M, Chaurasiya AH, Kulsange SE, Khairnar K, Paranjape S, Kalita J, Sastry NG, Phukan T, Manna P, Romi W, Bharali P, Ozah D, Sahu RK, Babu EV, Sukumaran R, Nair AR, Valappil PK, Puthiyamadam A, Velayudhanpillai A, Chodankar K, Damare S, Madhavi Y, Aggarwal VV, Dahiya S, Agrawal A, Dash D, Sengupta S. Naushin S, et al. Among authors: maurya ak. Elife. 2021 Apr 20;10:e66537. doi: 10.7554/eLife.66537. Elife. 2021. PMID: 33876727 Free PMC article.
163 results