Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1982 1
1985 1
1987 1
1991 1
1992 1
1994 2
1995 2
1997 2
1998 1
1999 3
2000 3
2001 2
2002 7
2003 6
2004 7
2005 5
2007 5
2008 4
2009 10
2010 12
2011 8
2012 16
2013 21
2014 28
2015 25
2016 24
2017 28
2018 32
2019 44
2020 48
2021 54
2022 41
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

410 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Intraoral Digital Impression Technique: A Review.
Ting-Shu S, Jian S. Ting-Shu S, et al. Among authors: jian s. J Prosthodont. 2015 Jun;24(4):313-21. doi: 10.1111/jopr.12218. Epub 2014 Sep 14. J Prosthodont. 2015. PMID: 25220390 Review.
ViTT: Vision Transformer Tracker.
Zhu X, Jia Y, Jian S, Gu L, Pu Z. Zhu X, et al. Among authors: jian s. Sensors (Basel). 2021 Aug 20;21(16):5608. doi: 10.3390/s21165608. Sensors (Basel). 2021. PMID: 34451049 Free PMC article.
Risk assessment for COVID-19 pandemic in Taiwan.
Jian SW, Kao CT, Chang YC, Chen PF, Liu DP. Jian SW, et al. Int J Infect Dis. 2021 Mar;104:746-751. doi: 10.1016/j.ijid.2021.01.042. Epub 2021 Jan 21. Int J Infect Dis. 2021. PMID: 33486014 Free PMC article.
Coronavirus disease 2019 in pregnancy.
Qiancheng X, Jian S, Lingling P, Lei H, Xiaogan J, Weihua L, Gang Y, Shirong L, Zhen W, GuoPing X, Lei Z; sixth batch of Anhui medical team aiding Wuhan for COVID-19. Qiancheng X, et al. Among authors: jian s. Int J Infect Dis. 2020 Jun;95:376-383. doi: 10.1016/j.ijid.2020.04.065. Epub 2020 Apr 27. Int J Infect Dis. 2020. PMID: 32353549 Free PMC article.
Clitopilus, Clitocella, and Clitopilopsis in China.
Jian SP, Bau T, Zhu XT, Deng WQ, Yang ZL, Zhao ZW. Jian SP, et al. Mycologia. 2020 Mar-Apr;112(2):371-399. doi: 10.1080/00275514.2019.1703089. Epub 2020 Mar 2. Mycologia. 2020. PMID: 32119635
410 results